Ordbogsarkiv

Oversigt

14. december 2018

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. fra forælder til barn. Generationsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid, så det kan ske med mindst mulig ulempe for virksomhedens fortsatte virke og værdi....»

16. juni 2021

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve enkelte genstande af dit sædvanlige indbo og løsøre.  Indbotestamentet må ikke bestemme over større værdigenstande. Hvis du ønsker at bestemme over større værdigenstande, skal du oprette et almindeligt testamente....»

13. juli 2018

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje Kombinationssæreje er en kombination af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje betyder, at ægtefæller ikke deler deres aktiver og passiver ved separation eller skilsmisse - mens den ene eller begges formue(r) bliver delingsformue ved død....»

7. oktober 2022

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, der er ansvarlig for løbende kontakt med skifteretten, offentlige myndigheder og som udefra kommende kreditorer m.fl. kan kontakte, hvis de ønsker oplysninger omkring boet....»

11. januar 2022

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand efter en afdød person. En legater er ikke en arving, men en beløbs- eller genstandsmodtager.  En legatar har ikke medbestemmelse under boets behandling....»

12. juli 2018

Livsarvinger

Livsarvinger Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn - dvs. slægtninge i nedstigende linje. Livsarvinger har altid ret til tvangsarv og er såkaldte legale arvinger. Tvangsarven udgør som minimum 1/4 af afdødes nettoformue. Livsarvinger har ret til halvdelen af tvangsarven til lige deling, hvis der er en efterlevende ægtefælle....»

1. september 2019

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ved Skifteretten. En fremtidsfuldmagt skal også vedkendes for en notar. Notarens opgave er at sikre sig den pågældendes indentitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette og underskrive testamentet/dokumentet....»

24. september 2020

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet aftales af ægtefællerne er udgangspunktet, at ophørsdagen er ved udgangen af det døgn, hvor anmodningen om separation eller skilsmisse indgives til Familieretshuset....»

12. juli 2018

Privat skifte

Privat skifte Et privat skifte er et skifte af et dødsbo, hvor arvingerne selv varetager skiftet. Et bo kan udlægges til privat skifte, hvis arvingerne er enige om arvens fordeling, og mindst én af arvingerne er myndig og solvent. Arvingerne udpeger en kontaktperson for boet - typisk en af arvingerne eller en advokat - som varetager kommunikationen med f....»

12. juli 2018

Proklama

Proklama Når et dødsbo skal skiftes, skal der indrykkes et såkaldt præklusivt proklama i Statstidende. Det betyder, at dødsfaldet og boets kontaktperson/bobestyrer offentliggøres, og at eventuelle kreditorer opfordres til at anmelde krav over for boet inden 8 uger....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af