Oversigt

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet (advokat Steffen Sværke)   mod   Sagsøgte 1 og Sagsøgte 2 og Sagsøgte 3 og Sagsøgte 4 og Sagsøgte 5 og Sagsøgte 6 (advokat Michael Serup for alle)       Landsdommerne Thomas Tordal-Mortensen, Thomas Klyver og Rasmus Foged (kst....»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

Dom afsagt 15. november 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann Stæger for alle) mod Skattestyrelsen (advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Roskilde den 19. januar 2018 og af Østre Landsrets 1....»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet efter B Vestre Landsrets kendelse i sagen:   Boet efter B (selv)   I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Viborg den 1. juni 2022 (SKS 4- 1389/2021) og af Vestre Landsrets 15....»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

Dom afsagt 29. september 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, beskikket) kærer landsrettens kendelse i sagen:    Boet efter B  Biintervenient til støtte for A: Danske Arveretsadvokater (advokat Johan Hartmann Stæger)  I tidligere instanser er afsagt kendelse af skifteretten på Frederiksberg den 26....»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

Dom afsagt 18. oktober 2022 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik Holm) arvingerne D1, D2, D3, D4 og D5 mod Skatteministeriet (adv. Steffen Sværke)   Påstande Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt følgende påstande: D1, D5, D3, D2 og D4 skal hver betale gaveafgift med 101....»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

Dom afsagt 15. september 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt offentligt at gengive, hvad der er foregået i retsmødet, og at offent-liggøre navn, stilling eller bopæl eller på anden måde identiteten på nogen af de personer, der er nævnt i sagen....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

Dom afsagt 26. april 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat Steffen Sværke)I tidligere instanser er afsagt kendelse af skifteretten ved Retten i Lyngby den 13. november 2019 (SKS 41-336/2018) og af Østre Landsrets 1....»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

Dom afsagt 26. januar 2021 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat Steffen Sværke)modBoet efter A(advokat Bjarne Aarup)I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 17. januar 2020 (BS-48931/2018-VLR)....»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

Dom afsagt 3. september 2020 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat Allan Ohms)modBoet efter Bved C og D(advokat Helle Larsen, beskikket)I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten i Holstebro den 3. januar 2018 (BS SKSd-304/2017) og af Vestre Landsrets 5....»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat Mogens Pahl Christensen)modJyske Finans A/S(advokat Sophus Bøgeskov Christensen)I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten i Hjørring den 5. april 2018(BS‐9126/2017‐HJO, tidligere BS SKSd‐1073/2017) og af Vestre Landsrets 5....»

Forældre som nærmeste pårørende ved udbetaling af forsikringer

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 30. april 2020Sag BS-39119/2019-HJR(2. afdeling)A(advokat Dorthe Østerby, beskikket)modB(advokat Thomas Schioldan Sørensen)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 13. juni 2018 (BS 7-720/2017) og af Vestre Landsrets 4....»

Boafgiftspligt - værdier i fond i Lichtenstein skulle indgå i beregning af boafgift

Dom afsagt 15. maj 2020 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. maj 2020 Sag 25/2019(2. afdeling) Boet efter A(advokat Henrik Peytz) mod Skattestyrelsen(advokat Søren Horsbøl Jensen)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Roskilde den 2. juni 2017 (SKS 18A-2500/2013) og af Østre Landsrets 1....»

Behandling af bo efter svensk statsborger

Dom afsagt 15. november 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann Stæger for alle) mod Skattestyrelsen(advokat Steffen Sværke)   I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Roskilde den 19. januar 2018 og af Østre Landsrets 1....»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

Dom afsagt 4. september 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten den 24. oktober 2018 og af Vestre Landsrets 7. afdeling den 12. december 2018....»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

Dom afsagt 4. september 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja Toft, beskikket)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten på Frederiksberg den 17. august 2018 og af Østre Landsrets 17. afdeling den 3....»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

Dom afsagt 8. august 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat Anders Rynkebjerg)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten på Frederiksberg den 2. marts 2018 og afØstre Landsrets 15. afdeling den 20....»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

Dom afsagt 26. juni 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat Niels-Peter Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Holstebro den 8. marts 2018 og afVestre Landsrets 10....»

Kære i faderskabssag - afslag på genoptagelse

Dom afsagt 29. marts 2019 ved Højesteret

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS‐30204/2018‐HJRA(advokat Christina Neugebauer)modB(advokat Poul Westergaard)I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Roskilde den 16. februar 2018og af Østre Landsrets 16....»

Regnefejl i fællesboopgørelse berigtiget

Dom afsagt 11. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 11. marts 2019Sag 93/2018 A(advokat Henrik Ehlers)modB(advokat Anne Broksø) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 26. oktober 2017 og af ØstreLandsrets 15. afdeling den 21. december 2017. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Poul Dahl Jensen, Henrik Waaben og Lars Hjortnæs....»

Prissætning af andelsbolig for høj

Dom afsagt 7. marts 2019 ved Højesteret

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 7. marts 2019Sag BS-15214/2018-HJR(2. afdeling) AogB(advokat Kasper Westberg, beskikket for begge) modC(advokat Karoly L. Németh, beskikket)ogC under konkurs(advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den 14....»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

Dom afsagt 30. januar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat AB) og Sag 126/2017B(advokat AB)modA(advokat N) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. september 2016 og af Østre Landsrets 1....»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

Dom afsagt 24. maj 2017 ved Vestre Landsret

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Mogens Heinsen og Anders Raagaard (kst.)) i ankesag V.L. B–1580–16 A(advokat P, København)modB(advokat D, Holsted) Retten i Esbjerg har den 30. september 2016 afsagt dom i 1....»

Beregning af boafgift hvor der bortses fra delvis tilbagekaldelse af arveafgift

Dom afsagt 15. maj 2017 ved Vestre Landsret

Vestre Landsrets 15. afdeling holdt den 5. maj 2017 kl. 9.30 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Olav D. Larsen, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne Hedegaard Toft (kst.). V.L. B–0275–17 SKAT kærer kendelse om boafgift i boet efter ADer blev yderligere fremlagt brev af 25....»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat J)   I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten i Viborg den 2. november 2015 og af Vestre Landsrets 10. afdeling den 9. september 2016....»

Privatskiftet bo ikke genoptaget med henblik på ændring af værdiansættelse

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. september 2017 Sag 38/2017 A, B, C og D ved advokat CL kærer Vestre Landsrets kendelse om ikke at genoptage boet efter E. I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Randers, skifteretten, den 2. september 2016 og af Vestre Landsrets 13....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af