Ordbogsarkiv

Oversigt

19. april 2020

Adoptant

ADOPTANT Den person, der har adopteret barnet. Læs mere om adoption ved Familieretshuset her ...»

19. april 2020

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

19. april 2020

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn mv. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juli 2018

Arveafkald

Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før eller efter arven er aktualiseret - hhv. ventende eller falden arv. Afkaldet kan være personligt og kun gælde for afkaldsgiver, eller generelt og omfatte både for afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares boafgift til statskassen af boets beholdning. Afgiften beregnes og udredes af boet, inden arven udloddes til arvingerne. Afgiftens størrelse afhænger af hvilken arving der udloddes arv til, således: - Efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo privat, kan det udlægges til bobestyrer. Det er herefter bobestyreren der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling. Et dødsbo kan behandles som et bobestyrerbo i tilfælde, hvor  -  afdøde i testamente har bestemt dette, -  afdødes gæld er større end formuen (insolvent bo), -  arvingerne efter arvdøde ikke er enige om arvens fordeling eller behandling, og blot en af arvingerne anmoder skifteretten om behandling ved bobestyrer, -  arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer behandle boet, -  boets behandling ikke forventes at kunne afsluttes inden for de i de privatskiftende boers frister, -  boets arvinger enten er umyndige eller alle er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder, -  der er ikke findes arvinger i boet, eller hvor der er usikkerhed om, hvem der er arving i boet, og -  der ikke inden rimelig tid er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde....»

12. juli 2018

Boudlæg

Udgør formuen efter en afdøde – efter begravelsen er betalt – ikke over kr. 46.000 (2020-niveau), kan boet udlægges til afdødes nærmeste efterladte til såkaldt boudlæg. Nærmeste efterladte, er den person eller de personer, der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn / dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden før barnets/børnene bliver fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument og skal derfor heller ikke påtegnes af en notar/eller retten....»

13. juli 2018

Delingsformue

Udgangspunktet er, at alt hvad ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse og senere erhverver indgår i formuefællesskabet – såkaldt delingsformue. Når ægteskabet ophører - hvad enten det sker ved separation, skilsmisse eller død - skal formuen opgøres og deles ligeligt imellem ægtefællerne....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Hvis du har ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af