Ordbogsarkiv

Oversigt

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn mv. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juli 2018

Arveafkald

Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før eller efter arven er aktualiseret - hhv. ventende eller falden arv. Afkaldet kan være personligt og kun gælde for afkaldsgiver, eller generelt og omfatte både for afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares boafgift til statskassen af boets beholdning. Afgiften beregnes og udredes af boet, inden arven udloddes til arvingerne. Afgiftens størrelse afhænger af hvilken arving der udloddes arv til, således: - Efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo privat, kan det udlægges til bobestyrer. Det er herefter bobestyreren der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling. Et dødsbo kan behandles som et bobestyrerbo i tilfælde, hvor  -  afdøde i testamente har bestemt dette, -  afdødes gæld er større end formuen (insolvent bo), -  arvingerne efter arvdøde ikke er enige om arvens fordeling eller behandling, og blot en af arvingerne anmoder skifteretten om behandling ved bobestyrer, -  arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer behandle boet, -  boets behandling ikke forventes at kunne afsluttes inden for de i de privatskiftende boers frister, -  boets arvinger enten er umyndige eller alle er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder, -  der er ikke findes arvinger i boet, eller hvor der er usikkerhed om, hvem der er arving i boet, og -  der ikke inden rimelig tid er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde....»

12. juli 2018

Boudlæg

Udgør formuen efter en afdøde – efter begravelsen er betalt – ikke over kr. 45.000 (2019-niveau), kan boet udlægges til afdødes nærmeste efterladte til såkaldt boudlæg. Nærmeste efterladte, er den person eller de personer, der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn / dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden før barnets/børnene bliver fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument og skal derfor heller ikke påtegnes af en notar/eller retten....»

13. juli 2018

Delingsformue

Udgangspunktet er, at alt hvad ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse og senere erhverver indgår i formuefællesskabet – såkaldt delingsformue. Når ægteskabet ophører - hvad enten det sker ved separation, skilsmisse eller død - skal formuen opgøres og deles ligeligt imellem ægtefællerne....»

18. september 2017

Familieadvokat

En familieadvokat er en advokat, der beskæftiger sig med privatretsligespørgsmål. Det kan f.eks. være skilsmisser, arv, ejendomshandler, testamenter eller ægtepagter....»

25. juli 2018

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor bobehandlingen er lettere. Der udarbejdes kun åbningsstatus med opgørelsesdag pr. dødsdagen. Det kræves dog, at boet ikke er skattepligtigt eller har så stor en formue, at der skal betales boafgift. Ud over de almindelige betingelser for privat skifte, kræver et forenklet privat skrifte derudover: at        ingen af arvingerne må være repræsenteret ved værge eller skifteværge, at        der ikke er legatarer i boet, at        afdøde op til dødsfaldet, må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, og at        ingen af aktiverne i boet er af- eller nedskrivningsberettigede....»

13. juli 2018

Fuldstændigt særeje

Ønsker ægtefæller ikke, at deres respektive formuer helt eller delvist skal indgår i delingsformuen og dermed ikke deles ved separation, skilsmisse eller død, kan der oprettes en ægtepagt med bestemmelse om fuldstændigt særeje. Fuldstændigt særeje kan omfatte hele formuen, en del af formuen eller specifikt anførte genstande....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at ...»

Pas på med de hjemmeladede testamenter

Med et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med en del af din formue, når du er død. Arvelovens ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Kære i faderskabssag - afslag på genoptagelse

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS‐30204/2018‐HJRA(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )