Ordbogsarkiv

Oversigt

28. marts 2022

a conto

A conto Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

19. april 2020

Adoptant

Adoptant En adoptant er den person, der ved adoption har adopteret et barn....»

19. april 2020

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

19. april 2020

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn m.v. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juni 2021

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald på ventende arv) eller efter (afkald på falden arv), at arven er aktualiseret. Arveafkaldet kan være personligt, så det kun gælder for afkaldsgiver, eller generelt, så det omfatter både afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift

Boafgift Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv.  Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til: - Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo Et bobestyrerbo er et dødsbo, der udlægges til bobestyrerbehandling, hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo ved privat skifte. Det er bobestyreren, der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling....»

12. juli 2018

Boudlæg

Boudlæg Et boudlæg er et dødsbo, hvor formuen efter en afdød - efter begravelsen er betalt - ikke overstiger DKK 47.000 (2022), og hvor boet derfor udlægges til afdødes nærmeste efterladte. Nærmeste efterladte er den eller de person(er), der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Børnetestamente Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn/dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden, før barnets/børnene fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument, og der er ikke krav om, at børnetestamentet påtegnes af en notar....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af