Ordbogsarkiv

Oversigt

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn mv. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juli 2018

Arveafkald

Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før eller efter arven er aktualiseret - hhv. ventende eller falden arv. Afkaldet kan være personligt og kun gælde for afkaldsgiver, eller generelt og omfatte både for afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares boafgift til statskassen af boets beholdning. Afgiften beregnes og udredes af boet, inden arven udloddes til arvingerne. Afgiftens størrelse afhænger af hvilken arving der udloddes arv til, således: - Efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo privat, kan det udlægges til bobestyrer. Det er herefter bobestyreren der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling. Et dødsbo kan behandles som et bobestyrerbo i tilfælde, hvor  -  afdøde i testamente har bestemt dette, -  afdødes gæld er større end formuen (insolvent bo), -  arvingerne efter arvdøde ikke er enige om arvens fordeling eller behandling, og blot en af arvingerne anmoder skifteretten om behandling ved bobestyrer, -  arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer behandle boet, -  boets behandling ikke forventes at kunne afsluttes inden for de i de privatskiftende boers frister, -  boets arvinger enten er umyndige eller alle er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder, -  der er ikke findes arvinger i boet, eller hvor der er usikkerhed om, hvem der er arving i boet, og -  der ikke inden rimelig tid er truffet bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde....»

12. juli 2018

Boudlæg

Udgør formuen efter en afdøde – efter begravelsen er betalt – ikke over kr. 45.000 (2019-niveau), kan boet udlægges til afdødes nærmeste efterladte til såkaldt boudlæg. Nærmeste efterladte, er den person eller de personer, der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn / dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden før barnets/børnene bliver fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument og skal derfor heller ikke påtegnes af en notar/eller retten....»

13. juli 2018

Delingsformue

Udgangspunktet er, at alt hvad ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse og senere erhverver indgår i formuefællesskabet – såkaldt delingsformue. Når ægteskabet ophører - hvad enten det sker ved separation, skilsmisse eller død - skal formuen opgøres og deles ligeligt imellem ægtefællerne....»

18. september 2017

Familieadvokat

En familieadvokat er en advokat, der beskæftiger sig med privatretsligespørgsmål. Det kan f.eks. være skilsmisser, arv, ejendomshandler, testamenter eller ægtepagter....»

1. september 2019

Familieretshuset

Familieretshuset erstatter fra 1. april 2019 Statsforvaltningen. Familieretshusets opgave er at behandle sager, som vedrører familier i bred forstand, herunder Prøvelse af ægteskabsbetingelser Separation og skilsmisse Forældremyndighed, bopæl og samvær Adoption Bidrag Faderskab og medmoderskab Navne Værgemål Link til familieretshusets hjemmeside her ...»

25. juli 2018

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor bobehandlingen er lettere. Der udarbejdes kun åbningsstatus med opgørelsesdag pr. dødsdagen. Det kræves dog, at boet ikke er skattepligtigt eller har så stor en formue, at der skal betales boafgift. Ud over de almindelige betingelser for privat skifte, kræver et forenklet privat skrifte derudover: at        ingen af arvingerne må være repræsenteret ved værge eller skifteværge, at        der ikke er legatarer i boet, at        afdøde op til dødsfaldet, må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, og at        ingen af aktiverne i boet er af- eller nedskrivningsberettigede....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Vil arven splitte familien?

TV2 kører igen en række udsendelser om familier, der er blevet splittet på grund af arvestrid. Det må ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Vi er medlemmer af