Ordbogsarkiv

Oversigt

19. april 2020

Adoptant

Adoptant En adoptant er den person, der ved adoption har adopteret et barn....»

19. april 2020

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

19. april 2020

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

22. januar 2019

Advokatnøglen

Advokatnøglen Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge efter en advokat ud fra f.eks. landsdel, speciale, navn m.v. Advokatnøglen giver et hurtigt overblik over hvilken advokat, man kan kontakte med en konkret problemstilling....»

16. juni 2021

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald på ventende arv) eller efter (afkald på falden arv), at arven er aktualiseret. Arveafkaldet kan være personligt, så det kun gælder for afkaldsgiver, eller generelt, så det omfatter både afkaldsgiver og dennes livsarvinger....»

25. juli 2018

Boafgift

Boafgift Boafgift er den afgift til statskassen, som betales af dødsboets beholdning. Boafgiften beregnes og udredes af boet, inden arvingerne modtager deres arv.  Afgiftens størrelse afhænger af, hvem der udloddes arv til: - Arv til efterlevende ægtefælle og almenvelgørende foreninger og organisationer er afgiftsfri....»

18. juli 2018

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo Et bobestyrerbo er et dødsbo, der udlægges til bobestyrerbehandling, hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte et dødsbo ved privat skifte. Det er bobestyreren, der står for boets behandling og afvikling. En bobestyrer er en advokat med speciale i dødsbobehandling....»

12. juli 2018

Boudlæg

Boudlæg Et boudlæg er et dødsbo, hvor formuen efter en afdød - efter begravelsen er betalt - ikke overstiger DKK 47.000 (2021), og hvor boet derfor udlægges til afdødes nærmeste efterladte. Nærmeste efterladte er den eller de person(er), der har haft mest kontakt med afdøde de sidste år....»

12. juli 2018

Børnetestamente

Børnetestamente Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse om, hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden af dit barn/dine børn, i det tilfælde at du/begge forældre er afgået ved døden, før barnets/børnene fylder 18 år og bliver myndige. Et børnetestamente er ikke et juridisk bindende dokument, og der er ikke krav om, at børnetestamentet påtegnes af en notar....»

13. juli 2018

Delingsformue

Delingsformue Delingsformue er det, der indgår i formuefællesskabet mellem ægtefæller. Som udgangspunkt udgør delingsformuen alt, hvad ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse og senere erhverver. Når ægteskabet ophører - hvad enten det sker ved separation, skilsmisse eller død - skal delingsformuen opgøres og deles ligeligt imellem ægtefællerne....»

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af