Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte

Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Dødsanmeldelsen kan indgives sædvanligvis af bedemanden eller af de efterladte via borger.dk. Med dødsanmeldelsen anføres en kontaktperson.

Skifteretten får automatisk besked fra kirkekontoret, og retter henvendelse til kontaktpersonen, med indkaldelse til et indledende skifteretsmøde, hvor skifteretten kan danne sig et overblik over afdødes forhold, og derefter forholde sig til hvordan boets behandling kan foregå. Har afdøde oprettet et notartestamente, vil skifteretten automatisk få en udskrift af testamentet tilsendt fra Centralregistret for Testamenter.

Skifteretsmøde

På det indledende skifteretsmøde vil skifteretten danne sig et overblik over følgende:

-          Hvem er arvinger (navn, adresse og CPR-nr.)

-          Har afdøde et testamente og/eller en ægtepagt?

-          Kontoudskrift fra banker og værdipapirer - hvis der er en ægtefælle, sædvanligvis også for ægtefællen,

-          Hvilke værdier er der i boet – fast ejendom, bil mv.

-          Hvilken gæld havde afdøde og evt. ægtefællen.

-          Hvordan kan boet skiftes.

Betingelser for privat skifte

Hvis der er overblik over hvem boets arvinger er, mindst én af arvinger kan underskrive en solvenserklæring, hvis andet ikke er bestemt og hvis arvingerne er enige, kan arvingerne vælge at få boet udleveret til privat skifte.

Betingelserne for privat skifte er bestemt i Dødsboskiftelovens kapitel 15.

Af § 25 fremgår det, at et bo kan udleveres til privat skifte når:

-          Alle arvingerne er enige

-          Boets forventes at være solvent – dvs. at der forventes at kunne udbetales arv til arvingerne, efter boets gæld er betalt,

-          Mindst én af arvingerne er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, efter hånden som de forfalder og er ikke repræsenteret ved værge eller skifteværge,

-          Afdødes testamente ikke udelukker privat skifte, samt

-          At afgørende hensyn ikke taler imod et privat skifte.

Hvis arvingerne ønsker dødsboet udleveret til privat skifte, og betingelserne ovenfor er opfyldt, kan arvingerne inden det indledende skifteretsmøde bede retten om at udlevere boet til privat skifte. Det gøres ved, at arvingerne udfylder følgende blanketter

-          Anmodning om privat skifte

-          Erklæring om solvens

-          Skiftefuldmagter,

 

Hvis blot én af arvingerne er bosat i udlandet, skal der anvendes en særlig anmodningsblanket.

Det er kun én af arvingerne, der skal udfylde en solvens erklæring.

 

Hvis der er flere arvinger, eller hvis arvingerne ønsker, at boets behandling håndteres af advokaten, udfylder arvingerne skiftefuldmagterne til enten advokaten eller til den arving, der er boets kontaktperson. Underskriver en af arvingerne ikke en skiftefuldmagt, skal denne arvings underskrift også fremgå af anmodningen og andre dokumenter, opgørelser mv., der kommer fra boet.

Der skal oplyses én kontaktperson, som er den person, skifteretten og eventuelle kreditorer m.fl. kan rette henvendelse til. 

Der betales en skifteretsafgift på DKK 1.500 ved anmodningen, enten direkte til skifterettens bankkonto (med henvisning til skifterettens sagsnummer – SKS) eller senest 14 dage efter boet er udleveret.

Her kan du læse om forskellen på et privat skifte og et forenklet privat skifte.

Skifteretsattest

Indtil skifteretten har behandlet anmodningen om privat skifte – og betingelserne er opfyldt – udleverer skifteretten boet til privat skifte.

Skifteretten fremsender – sædvanligvis via e-boks – skifteretsattesten, som er arvingernes bevis på, at boet behandles som et privat skifte og bevis på, at de er arvinger i boet.

Samtid med boets udlevering indrykker skifteretten en bekendtgørelse af dødsfaldet i Statstidende, det hedder et proklama.

Boets kontaktperson får ved boets udlevering adgang til boets side på Skifterettens skifteportal minskiftesag.dk

Proklama

Proklama indrykkes af skifteretten, og boets kreditorer har herefter 8 uger til at anmelde deres krav via skifterettens platform minskiftesag.dk

Boets kontaktperson skal løbende holde øje med hvilke anmelder, der kommer på skifteportalen.

Anmelder en kreditor sit krav i boet efter 8 ugers fristens udløb, er kravet som alt overvejende hovedregel prækluderet – dvs. for sent anmeldt og kan afvises.

Åbningsstatus

Senest 6 måneder efter dødsfaldet, skal boet indsende en åbningsstatus til skifteretten.

Åbningsstatus er en oversigt over samtlige de aktiver og passiver boet har pr. dødsdagen.

Med åbningsstatus kan arvingerne og skifteretten også danne sig et overblik over om boet er solvent eller insolvent.

Måtte boet vise sig at være insolvent, kan det afleveres tilbage til skifteretten og herefter behandles som et bobestyrerbo.

Håndtering af boets aktiver og passiver

Når der er overblik over boets økonomiske situation, kan arvingerne forholde sig til, hvad der skal ske med boets aktiver.

Afdødes bankkonti lukkes så snart banken dødsfaldet bliver registreret, derefter kan hverken arvinger eller eventuel efterlevende ægtefælle få adgang til kontoen, før boet er udleveret. Når boet er udleveret af skifteretten, kan bankkonti åbnes og der kan etableres en bokonto, hvorfra arvingerne eller advokaten kan håndtere betalingerne i boet.

De regninger og anmeldte krav, der er rettidigt anmeldt i boet og som arvingerne er enige i, skal betales, betales.

Er der en fast ejendom, skal denne enten sælges eller udlægges i arv til arvingerne, tilsvarende med eventuelle biler, både, værdipapir depoter mv.

Det kan have stor betydning om boet er skattepligtigt eller ej, om det kan betale sig at udlægge værdipapirer eller om de skal sælges, skattefrit i boet.

Boopgørelse

Et privat skifte skal afsluttes indenfor 12 måneder fra dødsfaldet.

Senest 3 måneder efter boets afslutning, skal der sendes en boopgørelse til skifteretten. Er boets skattepligtigt, skal der også sendes en bo-selvangivelse med boopgørelsen. Du kan læse mere om beløbsgrænserne for om et bo er skattepligtigt eller ej her.

 

Boopgørelsen indeholder en samlet oversigt over boets aktiver og passiver fra dødsdagen til boet afsluttes.

Boopgørelsen indeholder derudover arvens fordeling og beregning af bo- og tillægsboafgiften, samt eventuel beregning af boskatten, ved skattepligtige dødsboer.

Boopgørelsen sendes til skifteretten.

Skifteretten gennemgår boopgørelsen og videresender den til skattestyrelsen for godkendelse af værdiansættelserne. Når Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen, beregner skifteretten boafgiften og opkræver eventuelt den supplerende skifteretsafgift (er bobeholdningen større end DKK 1.5 mio., betales en yderligere skifteretsafgift på DKK 9.000).

Læs mere om beløbsgrænserne for boafgift og skattepligtige dødsboer her

Afslutning af boet

Boet betragtes som afsluttet, når bo- og eventuel tillægsboafgift, samt indbetaling af supplerende skifteretsafgift, samt betaling af eventuel boskat.

Alle arvinger hæfter for betaling af bo- og tillægsboafgifterne og eventuelle boskatter.

Arvinger står selv for at for dele arven, som skal ske i henhold til den i boopgørelsen, anførte fordelingsnøgle.

Advokatens opgave

Som nævnt, kan arvingerne i et privat skifte vælge at lade boets behandling ske ved en advokat.

Advokaten bliver ofte boets kontaktperson, hvilket kræver, at skifteretten ved hvem advokaten er, inden boet udleveres til privat skifte – dvs. i anmodningen og via skiftefuldmagterne.

Advokaten kan via skiftefuldmagterne behandle boet på arvingernes vegne. Det er dog fortsat arvingerne, der bestemmer i boet og det er således også arvingerne, der hæfter for boets betaling af bo- og tillægsboafgifter.

Der er intet til hinder for, at arvingerne vælger at stå for en stor del af håndtering af boets behandling selv – og advokatens opgave kan således blot være at udarbejde de nødvendige opgørelser.

Omkostninger til boets behandling er en udgift, der kan betales af boet.

---oooOooo---

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi specialister indenfor dødsbobehandling, og vi hjælper ofte privatskiftende arvinger med behandling af dødsboet. Vi aftaler fra sag til sag, hvilke opgaver arvingerne ønsker os til at håndtere, samt sørger for, at arvingerne undervejs bliver holdt orienteret omkring boets behandling.

Har du behov for hjælp til behandling af et dødsbo, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse.

Vi afregner efter anvendt tid efter sædvanlig timetakst.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af