Hvordan skal boet skiftes?

Når en person dør, skal afdødes formue opgøres. Såfremt formuen er positiv, skal der ske en udlodning af arven til de personer, der er berettiget hertil.

Derudover er der de mere praktiske beslutninger, der skal tages stilling til, såsom hvem der skal tage sig af begravelsen, hvad der skal der ske med afdødes værdier, hvem der skal arve m.v.

Det er som regel bedemanden, der anmelder dødsfaldet til skifteretten og folkeregisteret/kirkekontoret. Skifteretten orienterer herefter SKAT.

Hvis afdøde efterlader sig nærmeste pårørende eller familie, er det typisk en eller flere af disse, der tager hånd om planlægning af begravelsen. Har afdøde ingen familie eller pårørende, der kan tage hånd om begravelsen, forestår kommunen denne del.

Indtil skifteretten har besluttet, hvordan boet skal håndteres, må familie og/eller arvinger ikke disponere over afdødes ting, dvs. man må ikke betale afdødes regninger, afhænde afdødes ting, eller begynde at dele afdødes ting. Hvis afdødes bolig skal ryddes, inden boet er udlagt, er det de pårørendes pligt at sørge for, at afdødes værdier opbevares på en betryggende måde.

Et dødsbo kan afvikles på forskellige måder afhængig af hvilke økonomiske, faktuelle og praktiske forhold, der gør sig gældende i boet.

Når skifteretten har besluttet, hvordan et dødsbo skal behandles, udstedes en skifteretsattest, som er det officielle bevis og dokument for, at den/de pågældende kan råde over boets aktiver og passiver.

Boet kan behandles ved enten boudlæg eller ægtefælleudlæg, hvis formuen er af mindre værdi. Efterlader afdøde sig en ægtefælle, og er der fælles børn, kan den efterlevende ægtefælle vælge at udskyde skiftet og sidde i uskiftet bo. Boet kan behandles ved privat skifte eller forenklet privat skifte, såfremt nærmere betingelser er opfyldte. Læs mere om hvordan et privat skifte forløber.

 

Endelig kan boet behandles som et bobestyrerbo.

Du kan læse mere på Domstolenes hjemmeside her.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende skifteform og andre generelle spørgsmål om behandling af dødsboer.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af