Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte.

For at få udleveret boet til privat skifte af Skifteretten, er det et krav, at dødsboet er solvent, og at alle arvinger er enige om, at boet skiftes privat.

Afdøde må ikke ved testamente have udelukket privat skifte, f.eks. ved i testamentet at have indsat en bobestyrer. Det er desuden et krav, at mindst én arving er solvent og ikke er repræsenteret af en værge.

Hvis arvingerne ønsker et privat skifte, skal de anmode Skifteretten herom. Arvingerne vælger en kontaktperson, som modtager skifteretsattesten, der giver ret til at råde over boet.

Kontaktpersonen skal betale en retsafgift på DKK 1.500, som dog afholdes af dødsboet, når boet er gjort op.

Ved udlevering af boet til privat skifte, indrykker Skifteretten et proklama i Statstidende. Proklamaet har til formål at få afdødes evt. kreditorer til at anmelde deres krav i dødsboet inden for en frist på 8 uger efter offentliggørelsen i Statstidende.

Efter proklamafristens udløb skal der udarbejdes en åbningsstatus, som indleveres til Skifteretten inden 6 måneder efter dødsdagen, dog minimum 2 måneder fra udlevering af skifteretsattesten.

Åbningsstatussen skal indeholde en oversigt over de aktiver og passiver, som afdøde havde pr. dødsdagen.

Inden 15 måneder efter dødsdagen, skal arvingerne indsende en boopgørelse til Skifteretten. Boopgørelsen skal indeholde de præcise værdier, som er i boet pr. opgørelsesdagen.

Opgørelsesdagen kan være op til et år efter dødsdagen, og boet må ikke efter opgørelsesdagen have andre værdier end penge på en bankkonto.

Det betyder, at alle afdødes aktiver, herunder fast ejendom, bil og værdipapirer, skal være solgt eller udleveret til arvingerne senest pr. opgørelsesdagen.

Boets evt. kreditorer skal ligeledes være betalt.

Når man anmoder om et privat skifte, er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på, om afdødes faste ejendom kan sælges inden for ét år.

Når boopgørelsen foreligger, vil det være muligt at se, hvad boet skal betale i boafgift, tillægsboafgift og evt. dødsboskat. Efter et bundfradrag på DKK 321.700 (2023), som fordobles hvis afdøde sad i uskiftet bo, betales der en boafgift og evt. tillægsboafgift, som afhænger af hvilke arvinger, der er i boet.

Hvis boet vurderes at være skattepligtigt, udarbejdes en boselvangivelse og dødsboskatten beregnes, hvilket typisk sker med hjælp fra en revisor.

Boopgørelsen indsendes til Skifteretten, som videresender et eksemplar til SKAT.

SKAT vurderer herefter, om værdierne i boopgørelsen kan godkendes, og om vurderingen af dødsboets skattepligt er korrekt. Hvis bobeholdningen overstiger DKK 1.500.000, betales en yderligere retsafgift til Skifteretten på DKK 9.000.

Når boopgørelsen er godkendt af Skifteretten og Skattestyrelsen, betales boafgift, tillægsboafgift og evt. dødsboskat, og herefter fordeles arven til de enkelte arvinger, og boet afsluttes.

Det er vigtigt, at arvingerne sørger for at overholde tidsfristerne for indlevering af åbningsstatus og boopgørelse. Hvis ikke tidsfristerne overholdes, kan Skifteretten bestemme, at boet i stedet behandles som et bobestyrerbo. Hvis boet måtte vise sig at være insolvent, kan arvingerne vælge at aflevere boet tilbage til Skifteretten, som udpeger en bobestyrer.

Selvom dødsboet behandles ved et privat skifte, vælger mange arvinger at få hjælp af en advokat til at udarbejde åbningsstatus og boopgørelse og til at varetage kontakten med Skifteretten og boets kreditorer. Advokatens salær betales af dødsboet, inden arven udloddes til de enkelte arvinger.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i behandling af dødsboer, herunder udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse.

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende skifteform og andre generelle spørgsmål om behandling af dødsboer.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af