Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen.

Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser. Særligt den dag du gerne vil sælge eller overdrage huset.

Et ejerpantebrev er et dokument, som oprettes af ejeren af en ejendom, som gerne vil stille sikkerhed for et lån. Ejendommens ejer er både pantsætter og panthaver, altså både debitor og kreditor. Ejeren erklærer herved at have en fordring mod sig selv.

Indtil reglerne om digital tinglysning trådte i kraft, har ejerpantebreve været en håndpantsætning, dvs. at man fysisk overdrog ejerpantebreve til opbevaring hos kreditor, og når lånet var betalt ud, afleverede kreditor ejerpantebrevet tilbage til debitor.

Årsagen til, at ejerpantebreve ikke blev aflyst efter indfrielse var, at man kunne spare tinglysningsafgiften næste gang man ønskede at benytte ejerpantet. Mange gemte det derfor i en skrivebordsskuffe eller i banken for senere at kunne genbruge det lyste ejerpantebrev på ejendommen.

I denne proces skete det ofte, at gamle ejerpantebreve, som ikke blev tinglyst digitalt, forsvandt.

Er et gammelt ejerpantebrev først bortkommet, kan man ikke bare aflyse det i tingbogen. For at Tinglysningsretten kan aflyse et gammelt ejerpantebrev, skal det originale indsendes til Tinglysningsretten med almindelig post.

Er man ikke i besiddelse af det originale ejerpantebrev, skal pantebrevet mortificeres, hvorefter det kan aflyses.

For afdøde har det måske ikke haft betydning, hvorvidt et bortkommet ejerpantebrev forblev tinglyst på ejendommen. Den dag ejendommen skal overdrages eller afhændes, bliver situationen dog aktuel, idet en køber næppe ønsker, at der er tinglyst et gammelt og bortkommet ejerpantebrev på ejendommen. Sælger skal derfor sørge for, at ejerpantebreve lyst i dennes navn bliver indfriet/mortificeret og aflyst. Herefter vil det for køber være muligt at få lyst egne hæftelser på ejendommen, uden at de gamle pantebreve kommer ”foran”.

Forbliver sælgers ejerpantebreve på ejendommen, vil der komme anmærkninger på skødet herom. Ved at mortificere et ejerpantebrev, som er bortkommet, allerede nu, kan du spare tid den dag, ejendommen skal overdrages eller sælges.

Når et ejerpantebrev skal mortificeres, skal det igennemgå en bestemt tidsmæssig proces.

Der skal sendes en anmodning om mortifikation af ejerpantebrevet til byretten, der skal indhentes erklæringer fra de forskellige parter om at pantebrevet er bortkommet og ikke længere danner grundlag for eksisterende gæld, relevante bilag skal indhentes, og endelig skal der indrykkes en annonce i Statstidende, således at potentielle kreditorer kan gøre krav gældende iht. pantebrevet.

I de fleste tilfælde kan en sådan sag tage mere end et år. Det kan i særlige tilfælde ske med forkortet varsel, der skal dog stilles bankgaranti på hovedstolen samt et års renter. Bankgarantien bliver imidlertid først frigivet, når perioden for bankgarantien er udløbet, uanset om betingelserne for forkortet varsel er tilstede.

 ---oooOooo---

Du er altid velkommen til at ringe til PrivatretsAdvokaterne på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse ved spørgsmål om mortifikation af ejerpantebrev og andre generelle spørgsmål om fast ejendom.

Der afregnes et fast honorar for mortifikation af ejerpantebreve på DKK 10.000 inkl. moms. Dertil kommer udlæg på DKK 1.206,25 (2022-niveau).

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af