Andre typer af dødsboer

Ud over uskiftet bo, privat skifte og bobestyrerbo, findes der følgende andre skifteformer ved skifte af et dødsbo:

Boudlæg

Hvis afdødes bo er mindre end DKK 49.000 (2023), vil boet kunne blive behandlet som et boudlæg. Boudlæg kan ske til den eller dem, som efter skifterettens skøn er afdødes nærmeste efterladte, til en institution, som afdøde havde tilknytning til, til den, der betaler for begravelsen, til en kommune eller til statskassen. Udlægsmodtageren skal stå for alle udgifter ved begravelsen og boets behandling. Udlægsmodtageren kommer dog ikke til at hæfte for afdødes gæld. 

Ægtefælleudlæg

Hvis ægtefællernes samlede formue ikke overtiger DKK 850.000 (2023), kan længstlevende ægtefælle overtage hele fællesboet, uden at der skal udloddes arv til førstafdødes arvinger. Længstlevende overtager altså alle boets aktiver til fri rådighed og kan frit testere over disse. Længstlevende overtager desuden alle afdødes gældsforpligtelser.

Ved et ægtefælleudlæg er længstlevende ikke, som i et uskiftet bo, undergivet misbrugsreglerne og skal således ikke tage hensyn til førstafdødes børn ved sin rådighed over boet efter afdøde.

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der ikke skal indleveres boopgørelse til skifteretten. I et privat skifte skal der ikke betales bo- eller tillægsboafgift eller dødsboskat. Et forenklet privat skifte er nemmere og hurtigere end et privat skifte.

Der findes to typer af forenklet privat skifte:

Boer, hvor længstlevende ægtefælle ikke er enearving

Betingelserne for et privat skifte skal være opfyldt, derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

- Der skal i boet ikke betales bo- eller tillægsboafgift

- Ingen arvinger er repræsenteret ved værge eller skifteværge

- Der er ikke legatarer i boet

- Boet må ikke være skattepligtigt

- Afdøde drev ikke selvstændig virksomhed

- Der er ikke aktiver, som er skattemæssig af- eller nedskrivningsberettigede

Boer, hvor længstlevende ægtefælle er enearving

Betingelserne for et privat skifte skal være opfyldt, derudover skal følgende foreligge:

- Legatarer må ikke være repræsenteret ved værge/skifteværge + svare bo- eller tillægsboafgift

- Afdøde og længstlevende ægtefælle var ikke separeret

- Ægtefællen er enearving

- Ægtefællen skal indtræde i afdødes skattemæssige stilling

Er ovennævnte betingelser opfyldt, kan arvinger anmode skifteretten om at få boet udleveret til forenklet privat skifte. 

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende skifteform og andre generelle spørgsmål om behandling af dødsboer.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af