Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Når en afdød person efterlader sig tvangsarvinger (ægtefælle og/eller børn), har disse som alt overvejende hovedregel ret til tvangsarven efter afdøde.

Tvangsarven blev med arveloven i 2008 reduceret fra at udgøre halvdelen af boet efter afdøde til nu at udgøre ¼ af boet.

Ægtefælleudlæg

I boet af mindre værdi har den efterlevende ægtefælle imidlertid mulighed for at udtage hele boet i ægtefælleudlæg, uden afdødes livsarvinger modtager deres tvangsarv. Det forudsætter imidlertid, at boets samlede formue ikke overstiger kr. 780.000 (2019-niveau).

Ægtefælleudlæg er en ret, den efterlevende ægtefælle har, men en mulighed der skal overvejes grundigt, idet efterlevende ægtefælle samtidig overtager afdødes gæld, ligesom den skattemæssige konsekvens skal afklares.

Til beregning af om efterlevende har mulighed for at overtage boet i ægtefælleudlæg, indgår alt hvad ægtefællerne ejede til sammen – omfattende både delingsformue og særeje. Og således omfattende fast ejendomme, biler, bank indestående, værdipapirer, tilgodehavende beløb, forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser, feriepenge, mv., fratrukket restskatter, gældsposter og begravelsesudgifter.

For at efterlevende ægtefælle kan danne sig et retvisende billede af boets reelle størrelse – herunder afdødes gældsforpligtelser - skal dødsfaldet bekendtgøres ved præklusivt proklama i Statstidende. Eventuelle kreditorer har herefter 8 uger til at anmelde deres krav overfor boet.

Måtte det efter denne frist vise sig, at boet efter afdødes gældsforpligtelser overstiger værdierne, har efterlevende ægtefælle ret til at fortryde ægtefælleudlægget og levere boet tilbage til skifteretten. Boet vil herefter blive underlagt insolvensbehandling ved bobestyrer.

Suppleringsarv

En ægtefælle har som udgangspunkt ret til tvangsarv, og ægtefællens andel af tvangsarven udgør som minimum halvdelen, således at afdødes livsarvinger må deles om den resterende halvdel af tvangsarven.

Den efterlevende ægtefælle har derudover en lovbestemt ret til at udtage minimum kr. 780.000 (2019-niveau) af eget bos- og arvelod samt fuldstændige særeje. Der er tale om en videreførelse af tidligere arvelovs ”150.000-kronersreglen”, men med den væsentlige ændring at beløbet er forhøjet til nu at være en ”600.000-kronersregel” (beløbet er reguleret og udgør som nævnt i 2019 kr. 780.000). Beløbsgrænsen omfatter nu også pensions- og forsikringsydelser, hvilket ikke tidligere var tilfældet.

Reglerne for suppleringsarv gælder tilsvarende for en samlevende, der har oprettet et udvidet samlevertestamente. 

Denne beskyttelsesregel er indsat for at tilsikre efterlevende ægtefælles opretholdelse af tilværelsen og kan ikke fraviges ved testamente eller ved livsarvingers tvangsarveret. En særlivsarving har dog ret til at ”købe” et aktiv omfattet af suppleringsarven, såfremt arvingen har en særlig tilknytning til aktivet, og forudsat aktivet ikke indgår i de ejendele, der tjener til efterlevendes eller de mindreårige børns personlige brug, og dermed er beskyttet af ægtefællens udtagelsesret uden om suppleringsarven, eller aktivet er omfattet de særlige beskyttede aktiver af delingsformuen, jfr. arvelovens § 91, stk. 2.

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden for familie- og arveretten samt dødsbobehandling. Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med et dødsbobehandling, skiftemuligheder eller arvens fordeling, er du velkommen til at rette henvendelse til os på tlf. 4523 0020 eller pr. mail advokat@privatretsadvokaterne.dk

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Uskiftet bo - hvorfor og hvorfor ikke den bedste løsning

Mange ægtepar har den klare opfattelse, at når den første af dem dør, skal den anden sidde i uskiftet ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af