/media/1141769/hjerte-i-sandet-i-vandkanten.jpg

Skilsmisse med refleksionsperiode eller efter separation?

Skilsmisse med 3 måneders refleksionsperiode eller skilsmisse efter 6 måneders separation?

Hvis man er enige om at blive skilt, kan man som udgangspunkt opnå direkte skilsmisse. Er man ikke enige, eller er betingelserne for direkte skilsmisse i øvrigt ikke opfyldt, har man først ret til skilsmisse efter en separationsperiode på 6 måneder.

Fra og med april 2019 er der dog indført en obligatorisk refleksionsperiode, der betyder, at selvom et forældrepar til mindreårige børn, er enige om direkte skilsmisse, skal der altid gennemgås en 3 måneders refleksionsperiode, og forældrene skal begge have gennemført et elektronisk forløb.

Refleksionsperioden er dels for at sikre, at forældrene har overvejet familiens opbrud til bunds, og med det elektroniske forløb bliver de forberedt på deres fremtidige samarbejde som skilsmisseforældre.

Mindst en måned efter refleksionsperiodens udløb, skal begge forældre elektronisk genbekræfte deres ønske om skilsmisse. Hvis den ene forælder ikke længere ønsker at blive skilt, kan der på ny søges om skilsmisse eller separation.

 

Hvis man i et ægteskab ikke har lavet en aftale om, at hele eller en del af formuen skal være særeje, tilhører hele eller dele af formuen ægtefællerne i delingsformue. Det betyder, at der ved ægteskabets ophør, skal ske en deling af de respektive ægtefællers delingsformuer.

Formuefælleskabet ophører som udgangspunkt den dag, der indgives en ansøgning om skilsmisse eller separation. Ophørsdagen er således pr. datoen for ansøgningen, men betingelserne for ophør af formuefællesskabet indtræder først, fra skilsmissen træder i kraft.  I skilsmisser med den obligatoriske refleksionsperiode, indtræder skilsmissen først efter refleksionsperioden er ophørt, og begge ægtefæller har genbekræftet ønsket om skilsmisse.

Genbekræfter den ene ægtefælle ikke, træder skilsmissen ikke i kraft og ophørsdagen for formuefælleskabet ophører som hovedregel også. For at en ægtefælle ikke skal kunne spekulere i at opnå økonomisk gevinst i tidspunktet for formuefællesskabets ophør, kan der derfor søges om skilsmisse eller separation på ny. Skal ophørsdagen opretholdes, skal ansøgningen om fornyet skilsmisse eller separation være indgivet senest 4 uger efter meddelelsen om, at ansøgningen om direkte skilsmisse er bortfaldet.

Det er væsentligt at bemærke, at der oveni usikkerheden om ophørsdagen, er den risiko, at en fornyet ansøgning om separation eller skilsmisse ikke udmunder i en separations-/skilsmissebevilling, eksempelvis hvis den ene af ægtefællerne dør i mellemtiden. Hvis dette er tilfældet, er separationen eller skilsmissen ikke gennemført, og formuefælleskabet ophører derfor først den dag, den ene ægtefælle dør, og den efterlevende ægtefælle har fortsat legal arveret efter den afdøde.

 

Skilsmisse efter separation

Ønsker man som ægtefælle at sikre sig mod usikkerheden omkring den konkrete ophørsdag, kan der i stedet anmodes om separation. Ægtefællerne vil dermed skulle gennemgå en separationsperiode på 6 måneder, hvorefter de hver i sær har ret til skilsmisse. Det obligatoriske forløb i Familieretshusets regi er ved separation ikke obligatorisk, men en mulighed forældrene kan vælge at gennemføre, ligesom Familieretshusets rådgivnings- og samtalemulighed fortsat består.

Ophørsdagen for formuefællesskabet indtræder den dag, der ansøges om separation.

 oooOooo

PrivatretsAdvokaterne har speciale inden for familie- og arveretten. Vi bistår vores klienter med de privatretlige udfordringer, de står overfor, herunder rådgiver dem om muligheder og konsekvenserne af en beslutning. Hvis du har behov for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os for en uformel samtale på tlf. 45 23 00 20.

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid med en timetakst på kr. 2.500 inkl. moms.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvor og efter hvilke regler kan man blive skilt, i internationale ægteskaber?

Når anmodningen om skilsmisse eller separation skal indgives, er det vigtigt at have styr på, hvor man ...»

Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )