Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder for at opløse ægteskabet: separation eller skilsmisse.

Juridisk set har separation og skilsmisse mange af de samme retsvirkninger, men der er alligevel forskelle på de to, som du kan læse mere om her.

Processen

Uanset om du ønsker en separation eller skilsmisse, er det Familieretshuset, du skal rette henvendelse til. På Familieretshusets hjemmeside kan du søge skilsmisse eller separation mod et gebyr på DKK 825 (2024).

Du har altid ret til separation, og en separation kræver derfor ikke, at du er enig med din ægtefælle om at opløse ægteskabet. Hvis I ikke er enige om at opløse ægteskabet, skal I separeres i minimum 6 måneder, inden I kan blive skilt – medmindre der er en særlig grund til direkte skilsmisse, f.eks. utroskab eller vold.

Hvis du og din ægtefælle er enige om, at I ikke længere skal være gift, kan I søge direkte skilsmisse.

Efter 6 måneders separation kan hver ægtefælle søge skilsmisse mod et gebyr på DKK 825 (2024).

Vilkår

I forbindelse med ansøgningen til Familieretshuset om separation eller skilsmisse, skal du og din ægtefælle som udgangspunkt være enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen – hvis I ikke er enige, vil Familieretshuset indkalde jer til en vilkårsforhandling, hvilket koster et gebyr på DKK 2.150 (2024).

De vilkår, der skal være enighed om, er spørgsmålet om ægtefællebidrag i perioden efter separationen eller skilsmissen samt hvem af ægtefællerne, der skal overtage en eventuel fælles lejebolig.

Vilkårene er ens, uanset om der er tale om en separation eller skilsmisse.

Bodeling

Hvad enten du bliver separeret eller skilt, ophører jeres formuefælleskab ved indsendelsen af ansøgningen om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Der skal derfor laves en bodeling, uanset om I bliver separeret eller skilt.

Arveret

Når Familieretshuset har udstedt en separations- eller skilsmissebevilling, eller Familieretten har afsagt dom om separation eller skilsmisse, ophører ægtefællernes ret til at arve hinanden – uanset om der er tale om en separation eller skilsmisse.

Hvis I før eller under ægteskabet har oprettet et gensidigt testamente, vil dette som udgangspunkt også bortfalde, når I bliver separeret eller skilt.

Hvis I fortsat ønsker at tilgodese hinanden i forbindelse med dødsfald, selvom I er blevet separeret eller skilt, er det nødvendigt, at I opretter et (nyt) testamente.

Adresseændring

Familieretshuset vil anse jeres separation for bortfaldet, hvis I fortsat har samme adresse 3 måneder efter separationen. Dette er vigtigt at holde sig for øje – hvis I ikke har mulighed for at flytte fra hinanden inden for 3 måneder efter separationen, men I ønsker at opretholde separationen, skal I ansøge om separation eller skilsmisse på ny. Det samme gælder, hvis I som separerede er flyttet fra hinanden og flytter sammen igen.

Hvis I er blevet skilt, kan I i princippet blive boende på samme adresse, så længe I ønsker det – eller flytte sammen igen efter at være flyttet fra hinanden. I vil efter skilsmissen blive anset for at være ugifte samlevende.

Indgåelse af nyt ægteskab

Som separeret kan du ikke indgå nyt ægteskab – det kan du derimod godt, hvis du er blevet skilt.

Fortrydelse

Hvis du og din ægtefælle er blevet separeret og fortryder separationen, kan I uden videre genoptage ægteskabet. I kan meddele Familieretshuset, at I har fortrudt separationen, og derfra vil I indtræde i jeres ægteskab igen – I kan også blot vælge at undlade at flytte fra hinanden inden for 3 måneder efter separationen, eller flytte sammen igen mens I er separeret, hvorefter Familieretshuset automatisk vil anse separationen for bortfaldet.

Ved fortrydelse af en separation arver I igen hinanden som ægtefæller. Jeres eventuelle ægtepagt og testamente vil som udgangspunkt være gældende på ny.

Hvis I i stedet er blevet skilt og fortryder, skal I blive gift igen for at indtræde i ægteskabet. Hvis I bliver gift på ny, bliver en eventuelt tidligere ægtepagt og/eller testamente ikke automatisk gældende igen, og det kræver derfor, at I opretter en ny ægtepagt og/eller testamente, hvis I ønsker det.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende spørgsmål om separation eller skilsmisse.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder ...»

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af