Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den længstlevende ægtefælle eller visse velgørende organisationer.

Den nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - betaler boafgift på 15 % af arven fratrukket det indeksregulerede bundfradrag, som i 2021 udgør DKK 308.800 (i 2023 er beløbet DKK 321.700). Bundfradraget medtages fra det årstal, hvor afdøde er gået bort. 

Ugifte samlevende, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet eller har, har haft eller venter fælles barn med afdøde, samt forældre og en frasepareret/fraskilt ægtefælle (som ikke efterfølgende har indgået nyt ægteskab), betaler også 15 % i boafgift.

Arvinger, der ikke er omfattet af ovenstående kreds, betaler ud over boafgiften på 15 % også en tillægsboafgift på 25 %, hvilket vil sige en samlet bo- og tillægsboafgift på 36,25 % af arven.

Hvis man som arvelader alene efterlader sig arvinger i den ”dyre” afgiftsklasse, kan man i boer af en vis størrelse med fordel oprette et testamente, hvori man benytter sig af den såkaldte 30 %-regel. Ved brug af dette kan man øge udbetalingen til arvingerne ved at lade en afgiftsfritaget organisation arve en del af boet mod samtidig at afholde boafgiften.

Hvis man i sit testamente bestemmer, at 30 % af bobeholdningen skal modtages af en en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen betaler alle bo- og tillægsboafgifterne, vil arvingerne få en større del af arven udbetalt. Organisationens udbetalte arv vil naturligvis blive reduceret pga. afgiftsbetalingen, men organisationen vil dog modtage en arv, som de formentlig ellers ikke ville være blevet tiltænkt - samtidig med at arvingernes udbetalte arv bliver øget. Organisationen opnår ikke status som arving men som legatar, således at organisationen ikke har indflydelse på boets behandling i øvrigt, men blot modtager den kontante arv.

Fordelene ved 30%-reglen kan illustreres i nedenstående to eksempler:

 

30% reglen - bo- og tillægsboafgift
2023
       
  Bobeholdning DKK 2.000.000 -  Dødsfald 2023 - Ingen livsarvinger eller ægtefælle. Eneste legale arving er niece. 
       
Eks. 1 Intet testamente    
       
  Beregning af boafgift    
  Bobeholdning          2.000.000,00 kr.          2.000.000,00 kr.
  Inden boafgiften beregnes, fratrækkes et bundfradrag -           321.700,00 kr.  
  Det boafgiftspligtige beløb udgør           1.678.300,00 kr.  
       
  Boafgiften på 15% heraf udgør   -            251.745,00 kr.
       
  Beregning af tillægsboafgift    
  Bobeholdning          2.000.000,00 kr.  
  Inden tillægsboafgiften beregnes, fratrækkes boafgiften -            251.745,00 kr.  
  Det tillægsboafgiftspligtige beløb udgør           1.748.255,00 kr.  
       
  Tillægsboafgiften på 25% heraf udgør              437.063,75 kr.
       
  Arv til niece           1.311.191,25 kr.
       
  Bo- og tillægsboafgiften udgør i alt              688.808,75 kr.  
       
Eks. 2 Testamente - 70% til niece og 30% til organisation, mod betaling af afgifterne
       
  Bobeholdning          2.000.000,00 kr.  
       
  En velgørende organisation skal arve 30% af din formue, mod at afholde bo- og tillægsboafgiften for boet.               600.000,00 kr.
  Da organisationen er afgiftsfritaget, betales der ikke bo- og tillægsboafgift af denne del af arven.     
       
  Din niece arver de resterende 70% af din formue.          1.400.000,00 kr.  
  Da din niece ikke er del af din nærmeste familie, skal din niece betale både bo- og tillægsboafgift.     
       
  Beregning af boafgift    
  Nieces arveandel - 70% af arven          1.400.000,00 kr.  
  Inden boafgiften beregnes, fratrækkes et bundfradrag -           321.700,00 kr.  
  Det boafgiftspligtige beløb udgør           1.078.300,00 kr.  
       
  Boafgiften på 15% heraf udgør   -            161.745,00 kr.
       
  Beregning af tillægsboafgift    
  Bobeholdning          1.400.000,00 kr.  
  Inden tillægsboafgiften beregnes, fratrækkes boafgiften -            161.745,00 kr.  
  Det tillægsboafgiftspligtige beløb udgør           1.238.255,00 kr.  
       
  Tillægsboafgiften på 25% heraf udgør   -            309.563,75 kr.
       
  Den velgørende organisation arver i alt             128.691,25 kr.
       
  Arv til niece        1.400.000,00 kr.
       
  Bo- og tillægsboafgiften udgør i alt              471.308,75 kr.  
       
  Med anvendelse af 30%-reglen er bo- og tillægsboafgiften således reduceret med i alt          217.500,00 kr.

Den procentuelle arv til organisationen kan reduceres en smule, men skal der drages fordel som illustreret ovenfor, kan arven ikke reduceres til mindre end 27 %.

I større boer kan tilsvarende model finde anvendelse i boer med arvinger, som betaler 15 % i afgift. Det kræver dog, at boet har en vis størrelse, før der er reel fordel for arvingerne herved.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende 30 %-reglen og andre spørgsmål om planlægning af arv.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af