30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den efterlevende ægtefælle eller visse organisationer.

Nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - svarer boafgift med 15% af arv over det indeksregulerede bundfradrag, som i 2018 udgør kr. 289.000. Ugifte samlevende, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet eller har/venter fællesbarn med afdøde, samt forældre og fraseparerede/fraskilte ægtefælle (som ikke efterfølgende har indgået nyt ægteskab), svarer ligeledes 15% i boafgift.

Arvinger, der ikke er omfattet af ovenstående kreds, svarer ud over boafgift også tillægsboafgift med 25%, hvilket vil sige en afgiftsgruppe, der i alt svarer til ca. 36,25% af bobeholdningen.

Hvis man som arvelader alene efterlader sig arvinger i den ”dyre” afgiftsklasse, kan man i boer af en vis størrelse med fordel oprette et testamente, hvori man benytter sig af den såkaldte 30%-regel, Herved kan man øge udbetalingen til arvingerne ved at lade en afgiftsfritaget organisation arve en del af boet mod samtidig at afholde afgiften.

Man kan således testamentere 30% af bobeholdningen til en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen betaler alle bo- og tillægsboafgifterne. Organisationens udbetalte arv vil naturligvis blive reduceret pga. afgiftsbetalingerne, men organisationen vil modtage en arv - de formentlig ellers ikke ville være blevet tiltænkt - samtidig med, at arvingernes udbetalte arv vil være blevet øget. Organisationen opnår ikke status som arving men som legatar, hvorefter organisationen ikke har indflydelse på boets behandling i øvrigt men blot modtager den kontante arv.

Fordelene ved 30%-reglen kan illustreres i nedenstående to eksempler:

Eksempel 1

Afdødes bobeholdning udgør kr. 2 mio. Afdøde efterlader sig alene en niece og har ikke oprettet testamente. Afdøde afgår ved døden i 2018.

Af bobeholdningen på kr. 2 mio. skal der svares boafgift med 15% af beløb over bundfradraget på kr. 289.000. Boafgiften udgør herefter kr. 256.650, og tillægsboafgiften med 25% af det resterende beløb udgør i alt kr. 435.837,50. Der skal således svares bo- og tillægsboafgift med i alt kr. 692.487,50 af bobeholdningen.

Arven til niecen på kr. 2 mio. er således reduceret med i alt kr. 692.487,50, og udbetalingen af arven udgør herefter kr.  1.307.512,50.

Eksempel 2

Samme udgangspunkt som i eksempel 1, hvor afdøde dog har testeret 30% af bobeholdningen til en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen afholder afgifterne i boet.

Organisationens arv - svarende til 30% af boet - udgør i alt kr. 600.000. Dette beløb er fritaget for afgift. Imidlertid skal organisationen afholde arvingens bo- og tillægsboafgift, som bliver beregnet ud fra den afgiftspligtige nettobobeholdning, i alt kr. 1.400.000. Boafgiften udgør herefter 15% af beløbet over bundfradraget på kr. 289.000 – dvs. 15% af de kr. 1.400.000 ÷ kr. 289.000 - i alt kr. 166.650. Tillægsboafgiften på de 25% beregnes således: 25% af de kr. 1.400.000 ÷ kr. 166.650 - i alt kr. 308.337,50.

Den samlede bo- og tillægsboafgift udgør herefter kr. 166.650 + kr. 308.337,50 - i alt kr. 474.987,50.

Organisationens arv udgør herefter – kr. 600.000 ÷ 474.987,50 - i alt kr. 125.012,50.

Niecen arver nettobobeholdningen med kr. 1.400.000.

Ved at have testamenteret 30% til en afgiftsfritaget organisation, er niecens arv blevet øget med i alt kr. 92.487,50.

Den procentuelle arv til organisationen kan reduceres en smule, men skal der drages fordel som illustreret ovenfor, kan arven ikke reduceres til mindre end 27%.

I større boer kan tilsvarende model finde anvendelse i boer med 15% arvinger (visse samlevere, børn m.fl.). Det kræver dog, at boet har en vis størrelse, før der er reel fordel for arvingerne herved.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden for arv og arveplanlægning. Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for at planlægge arven efter dig optimalt.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Pas på med de hjemmeladede testamenter

Med et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med en del af din formue, når du er død. Arvelovens ...»

Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Kære i faderskabssag - afslag på genoptagelse

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS‐30204/2018‐HJRA(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )