Hvad bør man vide om boafgift og dødsboskat?

Når ens nære er gået bort, og man bliver arving i et dødsbo, er det ofte rart at vide, hvilke boafgifter og dødsboskatter boet er forpligtet til at betale.

Boafgift og dødsboskat er ikke det samme. Boafgift er en afgift, som skal betales til staten, og som bestemmes ud fra de samlede værdier, som afdøde måtte efterlade sig. Arver en ægtefælle efter afdøde, så skal boet ikke svare boafgift af denne arve-andel. Er det den nærmeste familie, som arver, så skal boet betale en boafgift på 15%. Arvinger, som hører til den nærmeste familie, er børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, adoptivbørn mv. og afdødes forældre. I særlige tilfælde kan søskende og niecer/nevøer også indgå i denne gruppe. De skal dog opfylde visse krav.

Arvinger kan tillige benytte det årlige bundfradrag. Bundfradraget er på kr. 295.300 (2019). Som udgangspunkt skal man benytte det bundfradrag, som er gældende for det år afdøde går bort. Såfremt afdøde har hensiddet i uskiftet bo, må der benyttes to bundfradrag. Begge bundfradragssatser skal være fra det år, længstlevende går bort.

Er der andre arvinger i boet, som ikke hører til den nærmeste familie, så skal boet ud over de 15% også betale en tillægsboafgift på 25%. Den samlede afgift bliver herefter 36,25%.

Vil man gøre boafgiften mindre, kan man ”planlægge” sin arv, inden man dør, og årligt overdrage et beløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb til hver enkelt person i den nærmeste familie. Dette beløb er på kr. 65.700 (2019). Herved kan man mindske boets formue betydeligt, hvis man vælger at starte tidligt. Er der arvinger i boet, som ikke hører til den nærmeste familie, kan man benytte 30%-løsningen, hvor man vælger at testere en del af arven til en velgørende organisation, for således at lade organisationen betale afgiften. Er boet over en vis størrelse, kan det i mange tilfælde være fordelagtigt at benytte denne metode, da arvinger, som ikke hører til den nærmeste familie, herved modtager en større arv.

Dødsboskat skal betales, hvis enten boets nettoformue på skæringsdagen eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger kr. 2.901.400 (2019). Nettoformuen beregnes ved at fratrække boets gæld fra boets aktiver. Ved bedømmelsen af, om boet skal betale dødsboskat, så skal man også kigge på, hvorvidt der i boet er:

1) En ejendom kan sælges skattefrit, hvis den har været anvendt til bolig for ejeren eller dennes husstand,  og grundarealet ikke er større end 1.400 m2. Der er tale om den såkaldte parcelhusregel, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, hvorved ejendommen kan holdes uden for boets aktiver.

2) Hvor en eventuel restskat/overskydende skat for mellemperioden/bobeskatningsperioden holdes uden for boets aktiver og nettoformue.

Såfremt en af ovennævnte beløbsgrænser er overskredet, så skal boet betale dødsboskat. Har afdøde givet arveforskud, skal disse beløb også indgå i boets aktiver.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, såfremt I måtte have spørgsmål hertil eller ønsker en uforpligtende drøftelse af jeres muligheder.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Uskiftet bo - hvorfor og hvorfor ikke den bedste løsning

Mange ægtepar har den klare opfattelse, at når den første af dem dør, skal den anden sidde i uskiftet ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af