Hvad bør man vide om boafgift og dødsboskat?

Når ens nære er gået bort, og man bliver arving i et dødsbo, er det ofte rart at vide, hvilke boafgifter og dødsboskatter boet er forpligtet til at betale.

Boafgift og dødsboskat er ikke det samme. Boafgift er en afgift, som skal betales til staten, og som bestemmes ud fra de samlede værdier, som afdøde måtte efterlade sig. Arver en ægtefælle efter afdøde, så skal boet ikke svare boafgift af denne arve-andel. Er det den nærmeste familie, som arver, så skal boet betale en boafgift på 15%. Arvinger, som hører til den nærmeste familie, er børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, adoptivbørn mv. og afdødes forældre. I særlige tilfælde kan søskende og niecer/nevøer også indgå i denne gruppe. De skal dog opfylde visse krav.

Arvinger kan tillige benytte det årlige bundfradrag. Bundfradraget er på kr. 308.800 (2021). Som udgangspunkt skal man benytte det bundfradrag, som er gældende for det år afdøde går bort. Såfremt afdøde har hensiddet i uskiftet bo, må der benyttes to bundfradrag. Begge bundfradragssatser skal være fra det år, længstlevende går bort.

Er der andre arvinger i boet, som ikke hører til den nærmeste familie, så skal boet ud over de 15% også betale en tillægsboafgift på 25%. Den samlede afgift bliver herefter 36,25%.

Vil man gøre boafgiften mindre, kan man ”planlægge” sin arv, inden man dør, og årligt overdrage et beløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb til hver enkelt person i den nærmeste familie. Dette beløb er på kr. 68.700 (2021). Herved kan man mindske boets formue betydeligt, hvis man vælger at starte tidligt. Er der arvinger i boet, som ikke hører til den nærmeste familie, kan man benytte 30%-løsningen, hvor man vælger at testere en del af arven til en velgørende organisation, for således at lade organisationen betale afgiften. Er boet over en vis størrelse, kan det i mange tilfælde være fordelagtigt at benytte denne metode, da arvinger, som ikke hører til den nærmeste familie, herved modtager en større arv.

Dødsboskat skal betales, hvis enten boets nettoformue på skæringsdagen eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger kr. 3.033.700. Nettoformuen beregnes ved at fratrække boets gæld fra boets aktiver. Ved bedømmelsen af, om boet skal betale dødsboskat, så skal man også kigge på, hvorvidt der i boet er:

1) En ejendom kan sælges skattefrit, hvis den har været anvendt til bolig for ejeren eller dennes husstand,  og grundarealet ikke er større end 1.400 m2. Der er tale om den såkaldte parcelhusregel, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, hvorved ejendommen kan holdes uden for boets aktiver.

2) Hvor en eventuel restskat/overskydende skat for mellemperioden/bobeskatningsperioden holdes uden for boets aktiver og nettoformue.

Såfremt en af ovennævnte beløbsgrænser er overskredet, så skal boet betale dødsboskat. Har afdøde givet arveforskud, skal disse beløb også indgå i boets aktiver.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, såfremt I måtte have spørgsmål hertil eller ønsker en uforpligtende drøftelse af jeres muligheder.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Skifteværge

Når en umyndig person bliver arving i et dødsbo, skal personen have en værge til at varetage sine interesser ...»

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af