Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Et generationsskifte er forbundet med store overvejelser og beslutninger. I familieejede virksomhed indgår derudover ønsket om virksomhedens videreførelse af den næste generation ofte.

Uden rettidig omhu og konkret planlægning og rådgivning kan et generationsskifte ende med at blive en bekostelig omgang, hvor virksomhedens fortsatte eksistens kan blive truet på grund af de økonomiske konsekvenser, et generationsskifte kan medføre.

Det er derfor vigtigt, at et generationsskifte planlægges i god tid og med de rette rådgivere, således at processen sker på den bedste og mest fordelagtige måde for alle sagens parter. Dette gælder uanset, om der er tale om en familieejet virksomhed, om overdragelsen skal ske til et familiemedlem, en medarbejder eller udefrakommende køber.

I juni 2017 vedtog folketinget en lov, som medførte en afgiftslempelse i forbindelse af generationsskifte af familieejede virksomheder. Lempelsen er en del af regeringens langsigtede ambition om at støtte vækst og beskæftigelse i de mindre og mellemstore familieejede virksomheder.

Lovændringen har til sigte at lempe den likviditetsmæssige byrde, der ofte følger et generationsskifte i en familieejet virksomhed og dermed støtte virksomhedernes fortsatte eksistens og fremtid med næste generation ved roret.

Før lovændringen var reglerne sådan, at der ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem mv. skulle svares en bo- og gaveafgift med 15 %. 

Selvom lovændringen ikke er blevet helt så vidtrækkende som afgiftsreglerne i f.eks. Sverige, har regeringen indført en trinvis afgiftsnedsættelse, fra 13% i år 2016 til 5 % i år 2020.

Afgiftsnedsættelsen sker trinvis således:

2016              13 %

2017              13 %

2018                7 %

2019               6 %

2020               5 %

Det er værd at holde sig for øje, at afgiftsnedsættelsen sker med tilbagevirkende kraft, hvorefter generationsskifter, der er gennemført i 2016 og 2017, ligeledes har mulighed fo, at anmode SKAT om genoptagelsen af afgiftsberegningen.

Der er således tale om en væsentlig nedsættelse i afgiftstilsvaret, som kan have en positiv likviditetsmæssig betydning for virksomheden og her især for erhververen, da lempelsen er møntet på ”erhverver-siden”.

Forudsætningerne

For at de familieejede virksomheder kan gøre brug af de lempeligere bo- og gaveafgiftsregler ved generationsskiftet, er der flere forhold, der skal være opfyldt;

- Overdragelsen af erhvervsvirksomheden skal ske til gavegivers ”nære familie” – afgrænsningen af personkredsen følger boafgiftslovens personkreds for 15% boafgift – dvs. børn, stedbørn, børnebørn, aktuelle svigerbørn, ugifte samlevende med mere end 2 års samliv op til dødsfaldet, forældre mv. I de tilfælde, hvor overdrager ikke efterlader sig afkom, kan søskende og søskendes afkom også omfattes af betragtningen ”nære familie”.

- Betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt. Det er imidlertid ikke et krav, at successionsreglerne anvendes på overdragelsen.

Et salg af en virksomhed udløser ofte en avancebeskatning for sælgeren, uanset om der sælges til et nært familiemedlem eller til en tredjemand. Kan overdragelsen imidlertid ske med skattemæssig succession, indtræder erhververen i overdragers skattemæssige stilling – og den skattebyrde, der ellers ville være blevet udløst af overdragelsen, videreføres til erhververen som en latent skattebyrde. Erhververen anses herefter for at have erhvervet virksomheden på det tidspunkt, til den pris og i samme hensigt, som overdrageren i sin tid gjorde.

- Gavegiver skal have ejet virksomheden i mindst ét år forud for overdragelsen. Kravet om ejerskab kan enten være opfyldt ved at eje virksomheden personligt eller ved at eje aktier i et selskab, der direkte eller indirekte ejede virksomheden på tidspunktet for overdragelsen.

- Gavegiver eller gavegivers nærtstående – f.eks. ægtefælle, børn, stedbørn, børnebørn, svigerbørn samlever mv. – skal have haft en aktiv deltagelse i virksomheden i mindst et år. Ved fortolkningen af denne aktive deltagelse i virksomheden, er 50 timer pr. måned som udgangspunkt tilstrækkeligt i personligt ejede virksomheder, hvor der ved overdragelse af aktier kræves deltagelse i ledelsen (bestyrelsen eller direktionen).

- Erhververen/gavemodtager skal efterfølgende have opretholdt ejerskabet af virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen, idet der ellers vil blive udløst en forholdsmæssig afgift svarende til forskellen mellem de oprindelige 15% og betalingen af den resterende del af den påkrævede 3-årige ejertid. 

Afgifterne er ofte blot en mindre del af de overvejelser, der gør sig gældende ved planlægningen af et generationsskifte i en virksomhed.

Som det fremgår ovenfor, er der visse tidsmæssige krav til at kunne nyde gavn af den lempeligere afgift. For ikke at forspilde denne mulighed, er det derfor vigtigt, at et generationsskifte planlægges i god tid. På samme måde bør det belyses og overvejes forud for generationsskiftet, hvorvidt en eventuel virksomhedsomdannelse mv. er fordelagtig.

Endelig bør man som ejer af en privatejet virksomhed være opmærksom på at det i visse tilfælde kan være en økonomisk fordel, at generationsskiftet udskydes til at skulle ske efter ejers død. I disse tilfælde skal der naturligvis også være styr på arvereglerne og eventuelle testamentariske dispositioner.

 

Hos Privatretsadvokaterne har vi speciale inden for privat- og familieretten. Vi bistår private inden for familie- og arveretlige forhold, herunder særligt ejerledere, hvor vi yder sparring og rådgivning til f.eks. planlægning af generationsskifte af virksomheden, skilsmisseret, arveret og ægtepagter.

Ønsker du at høre mere, om hvad der gælder for dig, og/eller har du spørgsmål til mulighederne for generationsskifte af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå ...»

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Uskiftet bo

Uskiftet bo Uskiftet bo betyder, at et dødsbo overlades til den efterlevende ægtefælle uden at skifte ...»

Formueoversigt

Formueoversigt Hvis en efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal der til Skifteretten ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af