Forrige
Næste

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode, skal man beslutte om der skal være tale om en gave eller et arveforskud - eller om der i stedet skal ydes personen et lån.

Beslutningen om, hvorvidt et økonomisk gode skal tilfalde modtageren som gave eller arveforskud, har stor betydning for modtageren. Derudover har overdragelsens størrelse og hvem, der er modtager, betydning for, hvorvidt der skal svares afgift og eventuel skat eller ej.

Gave

En gave er overdragelse af et økonomisk gode – sum eller genstand – som sker som et udslag af gavmildhed, uden at der ydes en modydelse. Dispositionen skal medføre en formueudveksling mellem gavegiver og gavemodtager.

Gaver til nær familie

Der kan i visse tilfælde gives gaver til nære familiemedlemmer, uden at der svares afgift.

Sædvanlige lejlighedsgaver af mindre økonomisk værdi kan gives uden udløsning af afgift eller skat.

Der er desuden mulighed for, at man afgiftsfrit hvert år kan give sine nærmeste pårørende et grundbeløb, uden at der svares afgift eller skat. Grundbeløbet reguleres årligt og udgør i  2024 udgør beløbet DKK 74.100. Svigerbørn kan i 2024 DKK 25.900.

Gives der gaver større end grundbeløbet, betales der som udgangspunkt 15 % i gaveafgift af gavens værdi på tidspunktet for gavens modtagelse. Dette gælder for samlevende (med fælles bopæl i minimum 2 år), børn, stedbørn og børns/stedbørns afkom, forældre, afdøde børns ikke-fraseparerede længstlevende ægtefælle og visse plejebørn.

For gaver til sted- og bedsteforældre svares der afgift på 36,25 % af gaver over grundbeløbet.

Gaver til ægtefælle 

Ægtefæller kan som hovedregel give hinanden gaver afgiftsfrit uden begrænsning af gavens størrelse.

Dog skal der svares 15 % i afgift, hvis der er tale om en gave bestående af en kapital eller et formuegode, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, der ikke udgør et helt eller delvist vederlag i en gensidig bebyrdende aftale, og hvor der mellem parterne ikke er udvekslet gaver over grundbeløbet i indeværende kalenderår.

Gaver til andre end nær familie

Ydes der gaver til andre end til gavegivers ovennævnte ”nære familiemedlemmer”, skal disse gaver som udgangspunkt altid indkomstbeskattes hos modtageren.

Dog kan der skattefrit gives lejlighedsgaver, som f.eks. fødselsdags-, bryllupsgaver mv., så længe gaven er af mindre værdi. Ligesom der er muligheder for at man kan modtage mindre gaver fra ens arbejdsgiver, uden at blive beskattet heraf. 

Arveforskud

Et arveforskud er overdragelse af et økonomisk gode – sum eller genstand – som ydes, imens giver er i levende live, men som udgør et forskud på den arv, som modtageren vil få ved givers død. Værdien af arveforskuddet vil blive modregnet i den arv, som modtageren efter afdøde er berettiget til.

Afgiftsmæssigt bliver arveforskuddet behandlet som en gave, og afgiften falder til betaling ved overdragelsen.

Forskellen ved at give en gave frem for et arveforskud er derfor, at gavegivers formue bliver reduceret med gavens værdi, hvorimod et ydet arveforskud, bliver medtaget i givers bo som et aktiv og modregnet i modtagers andel af arven ved udlodningen. Viser arveforskuddet sig at være større end boets øvrige værdier, vil modtageren i nogle situationer skulle tilbagebetale forskellen til boet, så boets øvrige arvinger kan blive stillet i overensstemmelse med arvelovens og/eller testamentets bestemmelser. Dette er dog kun i de tilfælde, hvor modtager har accepteret dette i forbindelse med modtagelse af arveforskuddet.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med et arveforskud er bestemt, at ydelsen senere skal fradrages i modtagers/arvingens arv, idet deri modsat fald er tale om en gave.

Der er ikke formkrav til et arveforskud eller gaver, men af hensyn til bevisbyrden for, at der er ydet et arveforskud som senere skal fradrages eller en gave, må det anbefales at overdragelsen noteres skriftligt, i form af et gavebrev, en arveforskudskontrakt eller anføres i et testamente, el. lign.

Der kan af alene ydes arveforskud til livsarvinger i henhold til gaveafgiftsreglerne, hvorimod et arveforskud til f.eks. en nevø eller søster, bliver indkomstbeskattet hos modtageren.

Et alternativ til et arveforskud kan være at yde modtageren et lån på fordelagtige vilkår – f.eks. et rentefrit familielån eller anfordringslån.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familie- og arveret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende gaver og arveforskud.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af