Forrige
Næste

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om en gave, et arveforskud eller om der i stedet, skal ydes personen et lån.

Beslutningen om et økonomisk gode skal tilfalde modtageren som gave eller arveforskud har stor betydning for modtageren. Derudover har overdragelsens størrelse og til hvem der er modtager, betydning for hvorvidt der skal svares afgift og eventuel skat eller ej.

En gave er overdragelse af et økonomisk gode – sum eller genstand – som sker som et udslag af gavmildhed, uden at der ydes en modydelse. Dispositionen skal medføre en formueudveksling mellem gavegiver og gavemodtager.

Der kan gives tre forskellige former gaver; 1) Skatte- og afgiftsfrie gaver, 2) skattepligtige gaver – indkomstbeskatning, og 3) gaver som udløser gaveafgift.

Nær familie

Der kan i visse tilfælde gives gaver uden, at der svares afgift. Sædvanlige lejlighedsgaver af mindre økonomisk værdi kan gives uden udløsning af afgift eller skat. Det er handelsværdien for gaven på tidspunktet for gavens modtagelse der er afgørende for, hvorvidt der svares afgift eller ej.

Der er i bo- og gaveafgiftsreglerne indført et grundbeløb, som man afgiftsfrit kan give sine nærmeste pårørende. Grundbeløbet reguleres årligt og udgør i 2019 kr. 65.700.

Ægtefæller kan som hovedregel give hinanden gaver afgiftsfrit, uden begrænsning af gavens størrelse.

Dog skal der svares 15% i afgift, hvis der er tale om en gave bestående af en kapital eller et formuegode, hvorpå der hviler en brugs - eller indtægtsnydelse, der ikke udgør et helt eller delvist vederlag i en gensidig bebyrdende aftale og hvor der mellem parterne ikke er udvekslet gaver over grundbeløbet i indeværende kalenderår.

Ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl minimum 2 år forud for gavens ydelse, svarer 15% i afgift af en gaves værdi over grundbeløbet.

Gruppen af de såkaldte 15% afgiftspligtige gavemodtagere, omfatter ud over de ugifte samlevende, også børnstedbørn og deres afkomforældre, gavegivers afdøde barns ikke-fraseparerede længstlevende ægtefælle og visse plejebørn.

Endelig svarer sted- og bedsteforældre afgift med 36,25% af gaver over grundbeløbet. 

Gave til andre end nær familie

Ydes der gaver til andre end til gavegivers ovennævnte ”nære familiemedlemmer”, skal disse gaver som udgangspunkt altid indkomstbeskattes hos modtageren.

Dog kan der skattefrit gives lejlighedsgaver, som f.eks. fødselsdags-, bryllupsgaver mv., så længe gaven er af mindre værdi. Ligesom der er muligheder for at man kan modtage mindre gaver fra ens arbejdsgiver, uden at blive beskattet heraf. 

Arveforskud

Et arveforskud er overdragelse af et økonomisk gode – sum eller genstand – som ydes imens giver er i levende live, men som udgør et forskud på den arv, som modtageren vil få ved givers død. Værdien af arveforskuddet vil blive modregnet i den arv, som modtageren efter afdøde var berettiget til.

Afgiftsmæssigt bliver arveforskuddet behandlet som en gave, og afgiften falder ved overdragelsen.

Forskellen ved at give en gave frem for et arveforskud er derfor, at gavegivers formue bliver reduceret med gavens værdi, hvorimod et ydet arveforskud, bliver medtaget i givers bo som et aktiv og modregnet i modtagers andel af arven ved udlodningen. Viser arveforskuddet sig at være større end boets øvrige værdier, vil modtageren i nogle situationer skulle tilbagebetale forskellen til boet, så boets øvrige arvinger kan blive stillet i overensstemmelse med arvelovens og/eller testamentets bestemmelser. Dette er dog kun i de tilfælde hvor modtager har accepteret dette i forbindelse med modtagelse af arveforskuddet.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med et arveforskud er bestemt, at ydelsen senere skal fradrages i modtagers/arvingens arv, idet deri modsat fald er tale om en gave.

Der er ikke formkrav til et arveforskud eller gaver, men af hensyn til bevisbyrden for, at der er ydet et arveforskud som senere skal fradrages eller en gave, må det anbefales at overdragelsen noteres skriftligt, i form af et gavebrev, en arveforskudskontrakt eller anføres i et testamente, el. lign.

Der kan af alene ydes arveforskud til livsarvinger i henhold til gaveafgiftsreglerne, hvorimod et arveforskud til f.eks. en nevø elle søster, bliver beløbet indkomstbeskattet hos modtageren.

 

Et alternativ til et arveforskud, kan også være at yde modtageren et lån på fordelagtige vilkår – f.eks. et rentefrit familielån eller anfordringslån.

  

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden familie- og arveretten. Vi bistår dig derfor gerne i overvejelserne om hvorvidt du med fordel skal give en gave, et arveforskud eller eventuelt et familielån. Du er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov. Vores timepris er kr. 2.500 inkl. moms.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skifteværge

Når en umyndig person bliver arving i et dødsbo, skal personen have en værge til at varetage sine interesser ...»

Hvordan opretter man et testamente i disse Corona-tider med begrænset adgang til retter og notarer?

Alle offentlige myndigheder kører med nødberedskab i disse dage, og dermed også retten og notaren. Men ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af