Nyt Familieretssystem til april 2019

I december 2018 vedtog folketinget lovforslaget om indførelse af et nyt familieretligt system, hvis sigte er at skabe et mere enkelt system, bedre støtte /hjælp i børnesagerne, herunder sagsbehandlingen i skilsmissesagerne, samt etablere muligheden for et mere ligeværdigt forældreskab, hvor der kan aftales delt bopæl for børnene.

Det nye system træder i kraft den 1. april 2019.

Med lovændringerne bliver der indført et nyt behandlingssystem i de sager, hvor børn under 18 år er involveret, f.eks. i skilsmissesager.

Familieretshuset afløser Statsforvaltningen og behandlingen af enkle og mindre komplekse sager om børns forsørgelse, gennemførelse af skilsmisser, bodeling, barnets bopæl mv., som herefter som udgangspunkt bliver håndteret i Familieretshuset.

Sagsbehandlingen i Familieretshuset skal tilpasses den enkelte families behov. Alle indkomne sager bliver vurderet og inddelt i spor, henholdsvis grønt, gult og rødt spor afhængig af konflikt- og kompleksitetsniveauet, samt under hensyn til behovet for myndighedernes involvering.

Familieretshuset varetager selv behandlingen af de ”grønne sager” og de ikke-komplekse ”gule sager”.

Inden for Familieretshusets kompetence ligger også rådgivning, konflikthåndtering, børnesagkyndig rådgivning samt en særlig Børneenhed, der udover at sikre, at barnets interesser bliver varetaget, ligeledes bistår barnet med rådgivning og støtte undervejs i forløbet - uanset hvilket spor sagen følger.

De komplekse ”røde sager”, hvor familiens behov for omfattende myndighedsinvolvering er nødvendig for at sikre barnets trivsel og mere komplekse og konfliktfyldte ”gule sager”, skal behandles af byretternes nye enheder ”familieretten”.

Ud over at familieretten træffer afgørelse i de komplekse ”gule” og ”røde sager”, er familieretten anke- og klageinstans for Familieretshusets sager samt for håndtering af de sager, hvor den ene forælder ikke efterlever en afgørelse eller aftale.

Familieretten påser, at en eventuel tvangsfuldbyrdelsessag sker under varetagelse af barnets bedste og har i den forbindelse også fået flere redskaber til at finde en løsning på en konflikt. Et par af de nye redskaber, som familieretten har fået stillet til rådighed, er muligheden for at sende en sag tilbage til Familieretshuset til fornyet behandling, muligheden for at idømme tvangsbøder beregnet på baggrund af forældrenes indtægt og muligheden for kortvarig frihedsberøvelse af en forælder, der tilbageholder sit barn, således at den anden forælder uhindret kan hente barnet.

I sager med anmodning om skilsmisse, hvor der i ægteskabet er børn under 18 år, bliver der indført en obligatorisk refleksionsperiode på 3 måneder, og der indføres et obligatorisk digitalt forløb med rådgivning for begge forældre. Forløbet har til hensigt at ruste forældrene til bedre samarbejde omkring børnene efter skilsmissen.

En direkte skilsmisse bliver derfor betinget af;

1) at refleksionsperioden er gennemført,

2) at begge ægtefæller inden en måned efter refleksionsperiodens udløb har bekræftet fortsat at ønske skilsmisse, og

3) at begge ægtefæller gennemfører det obligatoriske digitale forløb.

 

Det nye Familieretshussystem medfører en del ændringer for fremgangsmåden og sagsbehandlingen for sager, hvor mindreårige børn er involveret, og hos PrivatretsAdvokaterne ser vi frem til at følge det nye mere enstrengede system.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden for familie- og arveretten.

Har du behov for juridisk rådgivning om f.eks. en forestående separation eller skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Såfremt du har yderligere behov og ønsker, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvor og efter hvilke regler kan man blive skilt, i internationale ægteskaber?

Når anmodningen om skilsmisse eller separation skal indgives, er det vigtigt at have styr på, hvor man ...»

Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )