Separation

En separation er en time-out fra ægteskabet, en tænkepause hvor ægtefællerne kan vurdere om de ønsker, at blive skilt eller give ægteskabet endnu en chance.

En ægtefælle har altid ret til separation – retten til direkte skilsmisse er underlagt visse betingelser, men retten til at opnå separation er direkte.

Man behøver ikke være enig om at blive separeret og begæringen om separation kan indgives af den ene ægtefælle. Blanketten kan udfyldes elektronisk via Familieretshusets hjemmeside, og der skal betales et gebyr på 350 kr.

I blanketten skal der svares på om, parterne er enige om separationen og om vilkårene. Hvis parterne ikke er enige om separationen og/eller de vilkår der er forbundet hermed, vil Familieretshuset indkalde parterne til en vilkårsforhandling, hvor Familieretshuset vil forsøge at opnå enighed mellem parterne. En vilkårsforhandling koster kr. 1.500.

Du kan læse mere om hvilke vilkår der skal træffes beslutning om her

Men når blanketten er underskrevet og indsendt, hvilken konsekvens har det så at man er separeret?

Ægteskabet er ikke ophørt, men en del af retsvirkningerne er ophørt og medmindre ægtefællerne beslutter sig for at genoptage ægteskabet og lade separationen falde bort, har separationen stort set samme konsekvenser som skilsmissen, bortset fra at ægteskabet ikke er ophørt.

Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at separationen kræver, at samlivet ophæves. Ofte er den ene part villig til at fraflytte den tidligere bopæl, men der er situationer – både af økonomiske eller praktiske årsager – hvor det fysiske samlivsophør ikke er muligt til at begynde med. I disse situationer skal parterne være opmærksomme på, at Familieretshuset som udgangspunkt betragter separationen for bortfaldet, hvis parterne fortsat bor sammen efter mere end et par måneder. Er du i tvivl om separationen er bortfaldet, kontakt enten Familieretshuset eller kontakt en advokat, som kan hjælpe dig med afklaringen. Er separationen bortfaldet pga. manglende samlivsophævelse, skal der på ny søges om separation.

Ægteskabets økonomiske fællesskab ophører som udgangspunkt ved udgangen af det døgn, hvor Familieretshuset modtager begæringen om separationen. De aktiver ægtefællernes havde på det tidspunkt, skal derfor som udgangspunkt indgå i opgørelsen af parternes respektive fællesformuer og dermed indgå i fællesbodelingen. Det står dog parterne frit for at aftale en anden ophørsdag, hvis de kan blive enige om det, ligesom parterne frit kan aftale sig for opgørelsestidspunktet.

Du kan læse mere om hvad det vil sige at dele fællesformuen her

Med separationen ophører troskabspligten. Det betyder, at den anden ægtefælle ikke efter dette tidspunkt kan påberåbe sig retten til skilsmisse pga. utroskab begået under separationen. Det betyder imidlertid ikke, at man er frigjort fra ægteskabet, og dermed frit kan indgå nyt ægteskab i separationsperioden. Dette kan først ske, når ægteskabet er endeligt ophørt ved skilsmisse eller død.

Afgår den ene af ægtefællerne under separationen, arver den fraseparerede ægtefælle ikke den afdøde, da arveretten bortfalder ved separation og skilsmisse. Har afdøde oprettet testamente til fordel for den efterlevende ægtefælle, vil et testamente ofte indeholde en bestemmelse om, at begunstigelsen af den efterlevende ægtefælle er bortfaldet ved separation og/eller skilsmisse. Indeholder testamentet ikke en sådan klausul, vil der skulle ske en fortolkning af afdødes hensigt med begunstigelsen, og om hvorvidt begunstigelsen må anses for bortfaldet på grund af bristede forudsætninger.

Tilsvarende vil som udgangspunkt også gælde ved fortolkning af en begunstigelsesklausul med ”nærmeste pårørende” i for eksempel en livsforsikring.

Efter separationsperiodens 6 måneder har ægtefællerne hver især ret til at blive skilt.

Familieretshuset udsteder ikke automatisk skilsmissebevillingen, og der skal derfor på ny sendes en anmodning til Familieretshuset. Anmodning om skilsmisse er pålagt et gebyr på kr. 350.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi vore klienter inden for specialerne familie- og arveretten, herunder også bodeling. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din situation på tlf. 4523 0020. Ønsker du juridisk bistand til en separation /skilsmisse og/eller bodeling er du også velkommen til at kontakte os. Vi afregner efter tid med en timetakst på kr. 2.500 inkl. moms. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af