Beslutningerne omkring en separation og skilsmisse

Det er sjældent en hurtig og nem beslutning at bryde et parforhold op, og har man fælles børn og sammenblandet økonomi, er der mange forhold at tage med i overvejelserne, og som man skal tage beslutning om.

Men er beslutningen først truffet, så vil de fleste gerne have afklaring og klare linjer.

Først og fremmest skal man finde ud af, om man skal skilles eller separeres. Er man enige, kan ægtefællerne blive skilt uden en forudgående separationsperiode.

Er ægtefællerne derimod ikke enige om at gå fra hinanden, kan der indledningsvis kun søges om separation, med mindre en af følgende forhold er til stede;

-          den anden ægtefælle har været utro,

-          ægtefællerne har boet hver for sig i mindst 2 år på grund af uoverensstemmelser,

-          den anden ægtefælle har begået vold over for ægtefællen eller børnene,

-          der er begået bigami, eller

-          den anden ægtefælle har bortført fællesbørnene til udlandet.

Efter en separationsperiode på 6 måneder har ægtefællerne herefter ret til at søge om skilsmisse ved bevilling.

Anmodning om separation eller skilsmisse ved bevilling er pålagt et gebyr på kr. 350. Søges der om skilsmisse efter separationsperioden, betales der også gebyr ved anmodning om skilsmissen.

Vilkårsforhandling

Man søger om separation eller skilsmisse via NemID eller ved at ud- og underskrive en blanket fra Familieretshuset hjemmeside.

I forbindelse hermed kan ægtefællerne også oplyse, hvorvidt de er enige i vilkårene. De vilkår, som ægtefællerne skal træffe afgørelse omkring, er spørgsmålet om ægtefællebidrag og fælles lejebolig.

Kan ægtefællerne ikke blive enige om disse to forhold, kan man anmode Familieretshuset at indkalde til en vilkårsforhandling/-møde, hvor Familieretshuset vil forsøge at få parternes til at finde en løsning. Kan ægtefællerne ikke opnå enighed, vil sagen blive oversendt til rettens pådømmelse.

Et vilkårsforhandlingsmøde koster kr. 1.500 i gebyr.

Børn

Forældremyndighed

Har ægtefællerne fælles børn, er beslutningen om, hvad der skal ske med børnene, ofte et af de store emner.

Udgangspunktet er, at forældrene bevarer den fælles forældremyndighed. Forældrene kan selv lave aftaler omkring forældremyndigheden, f.eks. at der skal være fælles forældremyndighed (hvis det ikke allerede er tilfældet) og ophøret af den fælles forældremyndighed, så kun den ene har forældremyndigheden.

Det kræves, at forældrene er enige.

Kan forældrene ikke opnå enighed omkring forældremyndigheden, tilbyder Familieretshuset at bistå forældrene med at finde en løsning. Kan parterne ikke opnå enighed via Familieretshuset, sendes spørgsmålet til Familieretten, som herefter vil træffe en afgørelse. Familieretten kan i den forbindelse træffe beslutning om at 1) den fælles forældremyndighed opretholdes, 2) den fælles forældremyndighed ophæves og overføres til den ene af de to forældre, 3) at eneforældremyndigheden fastholdes hos den ene, 4) at eneforældremyndigheden hos den ene ophæves, og der etableres fælles forældremyndighed, eller 5) at eneforældremyndigheden hos den ene forælder ophæves, og overføres til den anden forælder.

Familieretten vil som hovedregel tilstræbe at bevare den fælles forældremyndighed og dermed tilskynde parterne til at samarbejde omkring de væsentlige beslutninger for barnet. Selv om forældrene ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan den fælles forældremyndighed forsat være til stede.

Barnets bopæl

Har forældrene fælles forældremyndighed, kan de selv bestemme, hos hvem barnet skal have bopæl. Er forældrene enige, kan forældrene vælge at orientere Familieretshuset om aftalen, men forældrene har som udgangspunkt aftalefrihed herom. Parterne har siden april 2019 haft mulighed for at aftale delt bopæl.

Parterne kan i denne forbindelse overveje, om deres aftale om barnets bopæl skal kunne tvangsfuldbyrdes, hvilket der i så fald skal indføjes i aftalen.

Kan parterne ikke opnå enighed, kan Familieretshuset bistå forældrene med at opnå enighed, men eller overlades spørgsmålet til Familierettens pådømmelse.

Man kan kun have bopæl ét sted, og det er vigtigt at holde sig for øje – at hvis man er fraflyttet den (tidligere) fælles bopæl, vil den forælder, der bliver tilbage i boligen, hvor barnet har sin folkeregisteradresse, som udgangspunkt blive betragtet som bopælsforælder, og den anden som samværsforælderen. Er man fraflyttet, og ønsker man barnets bopæl overført til sin nye bopæl, kræves der samtykke fra den anden forælder.

Debatten om barnets bopæl er igennem årene blevet et større emne for konflikt. Begrundelsen findes ofte i de økonomiske betragtninger. Som bopælsforælder får man retten til børne- og ungeydelsen, man kan søge om børnetilskud, og man kan søge om børnebidrag hos den anden forælder, med mindre den anden forælder lever op til sine forsørgelsesforpligtigelser på anden vis.

Samvær

Når beslutningen om forældremyndighed og bopæl er på plads, skal der også træffes beslutning om, hvor ofte barnet skal have samvær med den forælder, der ikke har barnet boende.

Igen har forældrene mulighed for at aftale, hvordan og hvor ofte samværet skal foregå og på hvilke betingelser. Der findes mange forskellige holdninger til, hvordan en velfungerende samværsordning kan strikkes sammen, og man kan finde inspiration hos både Familieretshuset, Børns Vilkår m.fl. Vigtigst må være at tage udgangspunkt i barnet og i den konkrete situation.

Forældrenes samværsaftaler kan laves indbyrdes og ændres løbende, som forældrene kan blive enige om. Der er ikke et formkrav til aftalerne, men skal aftalerne kunne tvangsfuldbyrdes, skal aftalerne være skriftlige og have en tvangsfuldbyrdelsesklausul.

Kan forældrene ikke opnå enighed, kan Familieretshuset bistå parterne med at forsøge at finde en fælles løsning. Kan der ikke opnås enighed, kan Statsforvaltningen anmodes om at træffe afgørelse om samværet, herunder om midlertidigt samvær.

Børnebidrag

Den forældre, der ikke har barnet boende, har fortsat pligt til at være med til at forsørge barnet. Forældrene kan selv lave en aftale om børnebidraget – herunder bidragets størrelse og varighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at aftalen om bidragets størrelse kan have en skattemæssig betydning for både bidragsyder og barnet.

Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældrene – ved f.eks. en 7/7 ordning – kan samværsforælderen opfylde sin forsørgelsespligt ved enten af betale for nogle af de ting, barnet har behov for i dagligdagen, eller ved at betale børnebidrag til bopælsforælderen.

Kan parterne ikke blive enige om bidragets størrelse, kan Statsforvaltningen anmodes om at træffe beslutningen.

Som udgangspunkt træffes beslutningen om bidragets størrelse, ud fra en betragtning af bidragsyderens indkomst. Bidraget beregnes som udgangspunkt med et normalbidrag med tillæg af 0 til 300 % af grundbidraget. Antallet af børn og bidragsyderens indtægtsgrundlag er væsentlige faktorer, der gør sig gældende for beregningen af størrelsen.

 

Beslutningerne om sepatation og skilsmisse er mange, og mange flere end de vilkår der skal danne grundlag for selve beslutningen om ægteskabets ophør. 

 

Hos Privatretsadvokaterne har vi speciale inden for familie- og arveretten, og vi bistår gerne vores klienter med de juridiske overvejelser i forbindelse med en separation, skilsmisse og bodeling. Ønsker du juridisk bistand i forbindelse med ægtefælleskiftet, er du altid velkommen til at kontrakte os telefonisk for en uformel drøftelse på tlf. 4523 0020. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvor og efter hvilke regler kan man blive skilt, i internationale ægteskaber?

Når anmodningen om skilsmisse eller separation skal indgives, er det vigtigt at have styr på, hvor man ...»

Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )