Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller undervejs i deres ægteskab bosætter sig i forskellige lande.

Ægtefællernes sædvanlige opholdssted, statsborgerskab og tilknytning til et land kan have stor betydning for dels hvilket land, der kan behandle skilsmissen, og efter hvilket lands regler skilsmissen skal behandles, og dels efter hvilket lands regler det økonomiske opgør ved ægtefælleskiftet skal behandles, samt hvor behandlingen skal ske.

Du kan læse mere om reglerne for internationale ægteskaber her.

Afgørelsen om hvilke regler, der gælder for ægtefællernes økonomi, afhænger også af, dels hvor ægteparret er bosat, deres tilknytning hertil og deres statsborgerskaber.

Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at Danmark allerede tilbage i 1931 har tiltrådt Den Nordiske Ægteskabskonvention, hvorefter der gælder særlige regler for ægteskaber, adoptioner og værgemål imellem konventionslandene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Hvis man er blevet gift i Danmark og bor i Danmark på tidspunktet for vielsen og på tidspunktet for anmodningen om skilsmissen, er udgangspunktet, at man ved ægteskabets indgåelse får delingsformue, med mindre ægtefællerne har oprettet en ægtepagt om særeje, eller hvis en af ægtefællerne har modtaget et formuegode i gave eller ved arv, som er dennes særeje.

Indgiver ægtefællerne separations- eller skilsmissebegæring i Danmark, skal fællesboet deles efter de danske regler, hvilket betyder, at hver ægtefælle skal dele halvdelen af sin nettoformue med den anden ægtefælle. Overstiger den ene ægtefælles gæld ægtefællens værdier, deles gælden ikke mellem ægtefællerne.

Ligeledes hvis ægtefællerne er gift i udlandet, men begge har boet i Danmark de seneste 5 år, er udgangspunktet, at det er dansk ret, der bestemmer ægtefællernes økonomiske forhold.

Har ægtefællerne imidlertid ikke begge boet i Danmark de seneste 5 år, og er ægteskabet indgået i udlandet, gælder følgende forhold for lovvalget:

 

Aftalefrihed

Ægtefæller kan aftale, at deres økonomiske forhold skal være omfattet af loven i et land, hvor en af dem bor eller er statsborger ved aftalens indgåelse. For at aftalen skal have gyldighed i Danmark

Hvis ægtefællerne står i en konkret eller kommende retssag omkring deres økonomiske forhold, kan ægtefællerne indgå aftaler om lovvalgsreglen.

 

Hvilke aktiver og passiver

Når lovvalget er fastslået, finder landets love anvendelse på alle ægtefællernes aktiver og passiver, uanset hvor aktivet måtte befinde sig.

 

oooOooo

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor ekspertise med ægtefælleskifte og bodeling. Har du behov for juridisk bistand til et ægtefælleskifte i et internationalt ægteskab, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende snak.

Har du efterfølgende behov for yderligere juridisk bistand, hjælper vi dig naturligvis gerne. Vi afregner som udgangspunkt med kr. 2.500 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvor og efter hvilke regler kan man blive skilt, i internationale ægteskaber?

Når anmodningen om skilsmisse eller separation skal indgives, er det vigtigt at have styr på, hvor man ...»

Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )