Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse mange overvejelser og ubekendte.

Er I enige om vilkårene for skilsmissen og enige om bodelingen, er forløbet ofte lidt nemmere og hurtigere. Er I derimod uenige om flere forhold, kan processen blive længerevarende og i nogle tilfælde omkostningstung.

Som ægtefæller har I stort set aftalefrihed om, hvordan skilsmissen og bodelingen skal foregå.

Et ægteskabs ophør kan overordnet set opdeles i tre processer;

1)      Opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.

Uanset om ægtefællerne ønsker at blive skilt ved direkte skilsmisse eller efter en forudgående separationsperiode, skal selve separationen og /eller skilsmissen behandles og gennemføres ved Familieretshuset.

I skal her tage stilling til vilkårene, herunder hvem der skal overtage den lejede fællesbolig, og hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden.

Kan I ikke blive enige om vilkårene for separationen/skilsmissen, indkalder Familieretshuset til en vilkårsforhandling, alternativt må vilkårene fastsættes af retten.

2)      Børn.

Hvis I har fællesbørn, skal der også tages stilling til, hvor børnene skal bo, samværet og om forældremyndigheden skal være fælles eller kun være hos den ene forælder. Derudover skal økonomien omkring børnene også fastlægges.

Også her kan forældrene stort set lave de aftaler, de måtte kunne opnå enighed om. Kan de ikke blive enige, kan Familieretshuset bistå med processen, og i sidste instans må spørgsmålene overlades til Familierettens afgørelse.

Du kan læse mere om håndteringen af børn under skilsmissen her

3)      Deling af fællesboet – bodeling

Den økonomiske opgørelse af ægteskabet skal ligeledes afklares. Hvis der ikke er oprettet ægtepagt om særeje, er udgangspunktet, at alt hvad ægtefællerne hver især ejer skal deles med den anden ægtefælle, uanset hvornår ejendelene er erhvervet.

Bodelingen kan – hvis ægtefællerne kan blive enige – gennemføres relativt uformelt og hurtigt.

Ægtefællerne kan aftale sig til den fordeling, de måtte blive enige om. Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan skifteretten træffe afgørelse om deling af hele eller dele af fællesboet. Skifteretten kan vælge, at sagen skal behandles ved en autoriseret bobehandler, hvis boet er kompliceret.

Omkostningerne for skifteretten udgør skifteafgiften på 400 kr., og til den autoriserede bobehandler betales yderligere 0,5% af boets formue i skifteafgift – dog højst 10.000 kr.

 

De tre processer sker ofte tidsmæssigt sideløbende og bliver ofte blandet sammen, idet kravet om ægtefællebidragets størrelse ofte vurderes ud fra, hvor stor en del af formuen, ægtefællen tager med sig ved bodelingen.

Et af de mest afgørende forhold, der skal overvejes ved en skilsmisse er, hvor enige I er om de overordnede processer. Kan det forventes, at I – måske med lidt juridisk bistand – kan blive enige om alle forhold, eller må det forventes, at alle beslutninger skal behandles fra skyttegraven med rettens afgørelse som eneste acceptable løsningsmodel.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver og bistår vi vores klienter igennem skilsmisse og bodeling. Vi tager udgangspunkt i klients ønsker og behov på en ordentlig og respektfuld måde. Omkostningerne ved en skilsmisse kan være vanskelige at forudsige og afhænger blandt andet af processen og konfliktniveauet. 

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse af din situation og muligheder på tlf. 45 23 00 20.

 

 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af