Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse mange overvejelser og ubekendte.

Er I enige om vilkårene for skilsmissen og enige om bodelingen, er forløbet ofte lidt nemmere og hurtigere. Er I derimod uenige om flere forhold, kan processen blive længerevarende og i nogle tilfælde omkostningstung.

Som ægtefæller har I stort set aftalefrihed om, hvordan skilsmissen og bodelingen skal foregå.

Et ægteskabs ophør kan overordnet set opdeles i tre processer;

1)      Opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.

Uanset om ægtefællerne ønsker at blive skilt ved direkte skilsmisse eller efter en forudgående separationsperiode, skal selve separationen og /eller skilsmissen behandles og gennemføres ved Familieretshuset.

I skal her tage stilling til vilkårene, herunder hvem der skal overtage den lejede fællesbolig, og hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden.

Kan I ikke blive enige om vilkårene for separationen/skilsmissen, indkalder Familieretshuset til en vilkårsforhandling, alternativt må vilkårene fastsættes af retten. Der betales et supplerende gebyr til Familieretshuset for vilkårsforhandling på DKK 2.150 (2024)

2)      Børn.

Hvis I har fællesbørn, skal der også tages stilling til, hvor børnene skal bo, samværet og om forældremyndigheden skal være fælles eller kun være hos den ene forælder. Derudover skal økonomien omkring børnene også fastlægges.

Også her kan forældrene stort set lave de aftaler, de måtte kunne opnå enighed om. Kan de ikke blive enige, kan Familieretshuset bistå med processen, og i sidste instans må spørgsmålene overlades til Familierettens afgørelse.

3)      Deling af fællesboet – bodeling

Den økonomiske opgørelse af ægteskabet skal ligeledes afklares. Hvis der ikke er oprettet ægtepagt om særeje, er udgangspunktet, at alt hvad ægtefællerne hver især ejer skal deles med den anden ægtefælle, uanset hvornår ejendelene er erhvervet.

Bodelingen kan – hvis ægtefællerne kan blive enige – gennemføres relativt uformelt og hurtigt.

Ægtefællerne kan aftale sig til den fordeling, de måtte blive enige om. Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan skifteretten træffe afgørelse om deling af hele eller dele af fællesboet. Skifteretten kan vælge, at sagen skal behandles ved en autoriseret bobehandler, hvis boet er kompliceret.

Omkostningerne for skifteretten udgør skifteafgiften på DKK 750 (2024), og overgår sagen til autoriserede bobehandler betales en efterfølgende retsafgift på DKK 1.500 (2024), og hvis den samlede bobeholdning overstiger DKK 1,5 mio. skal der betales en yderligere retsafgift på DKK 9.000. Tillige med bobehandlers salær. 

 

De tre processer sker ofte tidsmæssigt sideløbende og bliver ofte blandet sammen, idet kravet om ægtefællebidragets størrelse ofte vurderes ud fra, hvor stor en del af formuen, ægtefællen tager med sig ved bodelingen.

Et af de mest afgørende forhold, der skal overvejes ved en skilsmisse er, hvor enige I er om de overordnede processer. Kan det forventes, at I – måske med lidt juridisk bistand – kan blive enige om alle forhold, eller må det forventes, at alle beslutninger skal behandles fra skyttegraven med rettens afgørelse som eneste acceptable løsningsmodel.

 --- oooOooo ---

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver og bistår vi vores klienter igennem skilsmisse og bodeling.

Vi tager udgangspunkt i klients ønsker og behov på en ordentlig og respektfuld måde. Omkostningerne ved en skilsmisse kan være vanskelige at forudsige og afhænger blandt andet af processen og konfliktniveauet. 

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse af din situation og muligheder på tlf. 45 23 00 20. 

 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af