Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad med din pension og livsforsikring, når du dør?

Hvem skal have din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør?

Pensions- og forsikringssummer udgør i dag ofte en større del af de summer, der kommer til udbetaling til vores efterladte, når vi dør.

Men hvem får pengene udbetalt, og er det den rigtige, pengene går til?

Hvem der modtager udbetalingen afhænger af om og i givet fald hvem, du har indsat som begunstiget i policen/pensionen.

Har du ikke aktivt indsat nogen som begunstiget i policen, vil forsikringssummen blive udbetalt til din nærmeste pårørende.

”Nærmeste pårørende” er et juridisk begreb, som er reguleret i henholdsvis Forsikringsaftale- og Pensionsopsparingsloven og er følgende, i prioriteret rækkefølge:

- Ægtefælle eller registreret partner,

- Samlever, hvis man bor sammen og har/venter/har haft barn sammen, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

- Livsarvinger (børn, børnebørn),

- Arvinger i henhold til testamente,

- Arvinger ifølge arvelovens regler: forældre, søskende, søskendebørn, bedsteforældre, onkler og tanter.

Er du gift, får din ægtefælle udbetalt pensions- eller forsikringssummen. Er du derimod ikke gift, men lever i et ugift samlivsforhold, skal du være opmærksom på, at din samlever – hvis ovenstående betingelser er opfyldt – går forud for dine børn.

Ønsker du derimod, at en forsikrings- eller pensionssum skal blive udbetalt til dine børn og ikke din samlever, skal du aktivt ændre begunstigelsesindsættelsen.

 

Der findes desværre mange situationer, hvor en pensions- eller forsikringssum udbetaling giver anledning til konflikter. Fortolkningen af nærmeste pårørende kan, særligt hvor der ikke er taget aktivt stilling, give anledning til debat.

Efterlader en afdød person sig hverken ægtefælle, samlever, børn eller testamente, bliver forsikringssummen udbetalt til forældrene i lige deling.

Dette har tidligere givet anledning til domstolsprøvelse. I den konkrete sag, var afdøde en yngre mand, der siden fødslen ikke havde haft kontakt med sin far og udelukkende var vokset op hos sin mor. Da den unge mand døde, havde han ikke oprettet testamente og efterlod sig heller ikke børn, ægtefælle eller samlever. Faren gjorde herefter krav på halvdelen af livsforsikringssummen. Moren gjorde gældende, at idet afdøde ikke havde haft nogen kontakt med faren, kunne han ikke antages at være omfattet af begrebet ”Nærmeste pårørende”.

Sagen måtte gå helt til Højesteret, som i den konkrete sag slog fast, at idet der overhovedet ikke havde været nogen kontakt mellem den afdøde mand og faren, kunne faren ud fra en fortolkning ikke anses for at være omfattet af betegnelsen ”Nærmeste pårørende”.

Tag stilling

Uanset hvem du ønsker skal have din pensions- og forsikringssummer udbetalt, skal du overveje, om der er behov for, at du gør noget aktivt. Hvis du ønsker at bestemme, hvem der skal stå som begunstiget, skal du kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab og få ændret, hvem der står som begunstiget.

Husk også, at hvis du har indsat din ægtefælle ved navn i begunstigelsen, arver ægtefællen som udgangspunkt stadig summen, hvis I er skilt, med mindre du sletter begunstigelsen.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne vejleder og rådgiver vi omkring de familie- og arveretlige aspekter, du kan komme til at stå overfor i livet. Vi hjælper dig med arveplanlægningen og udarbejdelse af testamenter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din situation og muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid til en 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af