Suppleringsarv

Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. Tvangsarven er som udgangspunk 1/4 af arven efter afdøde.

Ægtefællens tvangsarv udgør som minimum halvdelen af arvebeholdningen, idet afdødes livsarvinger (børn og børnebørn) deler den resterende halvdel af tvangsarven. 

Der er i arvereglerne indsat en yderligere tilsikring af den længstlevende ægtefælle. Hvorefter den længstlevende ægtefælle har ret til at udtage ialt minimum DKK 820.000 (2022-niveau) af eget bos- og arvelod, inkl. eget fuldstændige særeje.

Dette er en beskyttelsesregel, der gælder ægtefæller og en længstlevende samlever, hvis de ugifte samlevende har oprettet et udvidet samlevertestamente.


Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af