Forløb ved en ejendomshandel

Når boligen er fundet og der er enighed mellem køber og sælger om de væsentligste forhold f.eks. overtagelsesdag, købesum og eventuelle forhold, som sælger skal udbedre inden overtagelsesdagen, udarbejder ejendomsmægler en købsaftale.

Tilbud

Hvis købsaftalen kun er underskrevet af den ene part f.eks. køber, anses dette som et tilbud til modparten. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter er den som udgangspunkt bindende.

Fortrydelsesret

Man har som køber ret til at fortryde købet, dog senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsen medfører dog, at køber skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælger.

Advokatforbehold

Vi anbefaler altid, at man som køber sikrer sig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen inden  man skriver under på købsaftalen.

Et advokatforbeholdet betyder, at handlen ikke er bindende hvis ikke købers advokat/rådgiver kan godkende handlen, selvom køber har skrevet under.

Et advokatforbehold giver således køber mulighed for at blive løst fra aftalen uden betaling af godtgørelse til sælger. Det giver samtidig en køber mulighed for at sætte sin underskrift på den ønskede ejendom /lejlighed og så efterfølgende kunne gennemgå handlen og alle handlens dokumenter med sin advokat.

Når købsaftalen er underskrevet, vil ejendomsmægler sende os sagens bilag.

Vi gennemgår herefter alle papirerne og rekvirerer og gennemgår evt. manglende oplysninger og dokumentation.

Finansiering

Hvis der ikke allerede foreligger et bindende tilsagn fra banken om den forudsatte finansiering, vil købers advokat sikre sig, at der i godkendelsesbrevet indsættes et finansieringsforbehold, hvis der ikke allerede er indføjet et sådan forbehold ved købsaftalens underskrift.

Du bør senest i denne forbindelse drøfte finansieringsmulighederne og muligheden for kurssikring med din bank/øvrige rådgivere – vores rådgivning som advokat omfatter ikke økonomisk rådgivning.

Gennemgang af købsaftalen

Vi afholder møde – evt. telefonisk møde - og gennemgår købsaftalen, betingelser for handlens gennemførelse samt rådgiver om ejerskifteforsikring, tilstandsrapport, og din juridiske stilling.

Dernæst meddeler vi mægler, om handlen kan godkendes, evt. med forbehold for hvilke krav og betingelser, der skal være opfyldt.

Udbetaling

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, skal du efter en fastsat frist på typisk 10-14 dage, deponere udbetalingen hos ejendomsmægler, og din bank stiller bankgaranti for restkøbesummen.

Prøvetinglysning

Når betingelserne er godkendt, er handlen godkendt og opretter vi et skøde på www.tinglysning.dk og prøvetinglysning af skødes sendes til ejendomsmægler til godkendelse.

Underskrift

Når prøvetinglysning er godkendt, sender vi skødet til digital underskrift hos dig og sælger via tinglysning.dk med NemID, og derefter anmeldes skødet anmeldes til endelig tinglysning.

Når skødet er tinglyst, tinglyser og hjemtager købers bank købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån.

Bankerne koordinerer internt eventuelle mulig overførsel af tinglysningsafgift fra sælgers lån til købers lån.

Tinglysning

Efterfølgende gennemføres digital tinglysning af evt. pantebreve og transporter.

Når tinglysningen af endeligt skøde er gennemført, frigives deponeringen til sælger, dog typisk med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for eventuel refusionssaldo, hvis godkendt refusionsopgørelsen ikke allerede foreligger.

Vi sender dig skødet, når skødet er tinglyst og samtidig sendes en kopi til sælger, bank og ejendomsmægler.

Refusionsopgørelse

Flere forbrugsudgifter, ejendomsskatter, grundejerforeningskontingent mv. forfalder på forskellige tidspunkter på året, og de følger sjældent overtagelsesdatoen. Derfor udarbejdes en opgørelse, hvor udgifterne fordeles mellem køber og sælger, med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med overtagelsesdatoen /eller dispositionsdagen sørger for at de forskellige forbrugsmålere aflæses. Dette kan med fordel ske i fællesskab af både køber og sælger på den faktuelle dato, hvor ejendommen overgives, ligesom funktionaliteten af de installationer – hårde hvidevarer mv. – afprøves.

Vi udarbejder udkast til refusionsopgørelse, der sendes til ejendomsmægleren, og når udkastet er godkendt af parterne, sendes endelig refusionsopgørelse til sælger.

Afslutning

Når skødet er tinglyst, refusionssaldoen afregnet og købesummen er frigivet, afsluttes sagen herfra og vi afregner vores salær over for dig.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i privatret og har du spørgsmål til bolighandler, er du altid velkommen til at kontakte os på 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Vi er medlemmer af