Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene skal behandle sager – uanset om der er tale om civile sager eller sager, som behandles af f.eks. Skifteretten. Den nye lov erstatter den gældende retsafgiftslov og har særligt til formål at sikre enklere regler for beregningen af retsafgifter i civile sager. 

Retsafgift i civile sager

Når civile sager anlægges ved domstolene, skal der betales en retsafgift ved indlevering af stævningen til retten samt en yderligere retsafgift, når sagen skal hovedforhandles – dvs. når sagen behandles ved en retssag – i form af en berammelsesafgift. Efter de gældende regler udgør retsafgifterne et grundbeløb samt et tillæg, som beregnes som en procentsats af sagens økonomiske værdi. 

Med den nye retsafgiftslov kommer beregningen af retsafgifterne fremover til at ske med udgangspunkt i faste satser. Det er fortsat sagens økonomiske værdi, der afgør retsafgifternes størrelse. Dette medfører, at det bliver lettere for borgere og myndigheder på forhånd at skabe overblik over sagens omkostninger. Imidlertid medfører de nye faste satser også, at det for civile sager af mindre økonomisk værdi fremover vil blive dyrere at få sagerne behandlet ved domstolene.

Retsafgift ved dødsbobehandling

Allerede efter de gældende regler betales der retsafgift med udgangspunkt i faste satser, når der er tale om dødsbobehandling.

Efter den gældende retsafgiftslov betales der en retsafgift til Skifteretten på DKK 2.500 for boer, som udleveres til privat skifte eller som bobestyrerbo. Hvis bobeholdningen viser sig at udgøre over DKK 1.000.000, opkræves der en yderligere retsafgift på DKK 6.500. Når de nye regler træder i kraft, vil den faste retsafgift til Skifteretten udgøre DKK 1.500 for privat skifte eller bobestyrerbo. Der skal herudover betales DKK 9.000, hvis bobeholdningen udgør over DKK 1.500.000. For boer af en mindre værdi bliver det altså fremover billigere at skifte boet, mens det bliver dyrere for større boer.

Efter de gældende regler betales der en retsafgift til Skifteretten på DKK 1.000 for dødsboer, der udleveres til forenklet privat skifte. Fremover bliver retsafgiften DKK 1.500. Der betales ikke yderligere retsafgift uanset boets størrelse, da der ikke udarbejdes en boopgørelse ved forenklet privat skifte.

Efter den gældende retsafgiftslov betales der en retsafgift på DKK 500 for boer, der afsluttes ved boudlæg, ægtefælleudlæg eller udleveres til uskiftet bo. Fremover betales der ikke retsafgift til Skifteretten for disse skifteformer.

Retsafgift ved ægtefælleskifte

Når ægtefællers delingsformue – fællesboet – skal deles i forbindelse med separation eller skilsmisse, betales der efter gældende regler en retsafgift på DKK 400, hvis man anmoder Skifteretten om hjælp. Hvis Skifteretten herefter udpeger en bobehandler til at stå for delingen, betales der yderligere en retsafgift på 0,5 % af værdien af fællesboet – dog højst DKK 10.000. Der betales imidlertid ikke retsafgifter, hvis fællesboet udgør mindre end DKK 15.000.

Efter den nye retsafgiftslov skal der betales en retsafgift på DKK 750, hvis Skifteretten anmodes om hjælp til deling af fællesboet i anledning af separation eller skilsmisse. Hvis der udpeges en bobehandler, betales der herudover en retsafgift på DKK 1.500 samt, hvis bobeholdningen overstiger DKK 1.500.000, yderligere DKK 9.000 til Skifteretten.

Retsafgift ved notar

Ligesom efter de gældende regler vil retsafgiften for underskrift af et testamente eller bekræftelse af en fremtidsfuldmagt for notaren også fremover udgøre DKK 300 pr. dokument.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende separation og skilsmisse eller behandling af dødsboer.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af