Afdøde kan ikke give en gave i et uskiftet bo

Det lyder måske åbenlyst, at man ikke kan give en gave, når man er død. Alligevel bliver vi hos PrivatretsAdvokaterne tit mødt med spørgsmålet fra en enke(mand), der sidder i uskiftet bo. 

Ægtefællen er gået bort og den længstlevende ægtefælle ønsker, at give afgiftsfrie gavebeløb til børnene, og ønsker i den forbindelse at vide om, hvorvidt efterlevende kan give dobbelt gave, da hun/han jo sidder i uskiftet bo.

Hertil må vi desværre skuffe – en afdød person kan ikke give afgiftsfrie gaver, hvorfor den efterlevende, uanset om det har være en tradition i familien eller ej, og uanset at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo – ikke afgiftsfrit kan give dobbelte gaver til sine børn. 

Tanken er god, men den er ikke juridisk eller skattemæssig holdbar.

Den efterlevende ægtefælle kan i princippet godt give en gave ”på vegne af den afdøde”, men faktuelt kommer gaven fra den efterlevende ægtefælle. Derudover må det bero på en vurdering, om gaven står i misforhold til boet i øvrigt. Men uanset om gaven gives fra efterlevende ægtefælle eller på vegne af afdøde, så er der kun ét bundfradrag i forhold til afgiftsfrie gaver - og gaven betragtes som givet af efterlevende ægtefælle.

Når man sidder i uskiftet bo, skal man derudover huske, at man må bruge, men ikke misbruge boets formue.

Sædvanligvis siges det, at man må give lejlighedsvise gaver – hvilket igen beror på en kontkret vurdering af boets størrelse.

Hvis formuen i boet (det uskiftede bo) er meget stor, er der sædvanligvis også tradition for, at der gives større gaver. Er der derimod tale om et bo med en lille formue, vil en gave sædvanligvis have en lavere værdi – gaver, må derfor altid vurderes ud fra den aktuelle situation. Det skattemæssige bundfradrag, ændres derimod ikke - uanset boets størrelse. 

Derudover må en gave ikke ske, på bekostning af de andre arvinger.

Hvis for eksempel førstafdøde efterlader sig et særbarn og et fællesbarn. Særbarnet har givet tilladelse til, at den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, men kontakten mellem enken og særbarnet er efterhånden brudt. Enken ser derfor kun fællesbarnet og fællesbarnets familie.

Enken kan i denne situation ikke beslutte, at hun vil give fællesbarnet en årlig afgiftsfri gave, hvis hun ikke også giver særbarnet det samme. Undlader hun også at give gave til særbarnet, forringes boets formue ved skævdeling og særbarnet kan i den forbindelse gøre gældende, at enken misbruger det uskiftede bo.

Sidder du derfor i uskiftet bo, er det vigtigt at du er opmærksom på, at du ikke kommer til at misbruge af formuen – du må bruge, men ikke misbruge.

 ---oooOooo---

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med beslutningen om du skal sidde i uskiftet bo, er du velkommen til at kontakte os.

Vi rådgiver dig om hvilke forhold du skal være opmærksom på, så du kan træffe en for dig rigtig beslutning. Du er også velkommen til at kontakte os for en kort uforpligtende telefonisk drøftelse.

Ønsker du derefter at gå videre med vores bistand, afregner vi efter anvendt tid efter sædvanlig timetakst.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af