Adoptivbørns arveret

Et adoptivbarn har ifølge arvelovens regler og som udgangspunkt samme ret til at arve som andre livsarvinger, medmindre adoptionsloven bestemmer andet.

Afgørende for adoptivbarnets arveret er, hvorvidt adoptionsbevillingen er udstedt før eller efter den 1. januar 1957.

Adoptionsbevilling udstedt før den 1. januar 1957

Er adoptionsbevillingen udstedt før den 1. januar 1957, bevarer adoptivbarnet og dennes livsarvinger den arveretlige relation og arveret til adoptivbarnets biologiske slægt, uanset om der er kontakt mellem adoptivbarnet og den biologiske slægt eller ej.

Adoptivbarnet og dettes livsarvinger, har dog samtidig arveret efter adoptanterne (adoptivforældrene). Arveretten går dog ikke længere, og arveretten omfatter derfor ikke adoptanternes slægt.

For størstedelen af de adoptionsbevillinger, der er udstedt for perioden før den 1. januar 1957, har adoptanterne benyttet sig af muligheden for at tage et såkaldt testationsforbehold. Med testationsforbeholdet kan adoptivforældrene ved oprettelse af et testamente gøre adoptivbarnet arveløst, såfremt det i testamentet udtrykkeligt bestemmes, at adoptivbarnet ikke skal arve adoptanterne. I disse tilfælde er adoptivbarnet arving efter loven, men ikke tvangsarving efter adoptanterne. De samme regler gælder for adoptivbarnets livsarvinger.

Kun i særlige tilfælde har adoptanterne arveret efter adoptivbarnet, således kun hvis adoptivbarnet dør uden at efterlade sig hverken ægtefælle eller slægtsarvinger, og alene hvis adoptivbarnet ikke efterlader sig et testamente.

En adoptionsbevilling udstedt før den 1. januar 1957 kan efterfølgende tillægges retsvirkningerne efter 1957-arvereglerne.

For adoptionsbevillingen fra perioden før den 1. april 1923 gælder nogenlunde tilsvarende regler som indtil den 31. december 1956. Dog har det adopterede barn kun arveret efter sine adoptivforældre, hvis dette direkte fremgår af adoptionsbevillingen, ligesom at adoptivbarnets livsarvinger ikke indtræder i arveretten efter adoptivforældrene.

Adoptionsbevilling udstedt efter den 1. januar 1957

For adoptionsbevillinger udstedt efter den 1. januar 1957 er reglerne sådan, at der med adoptionen er sket et fuldt familieskifte, og adoptivbarnet bliver dermed arveretligt sidestillet med biologiske livsarvinger.

Arveretten mellem adoptivbarnet og dets biologiske slægt bortfalder ved adoptionsbevillingen. I perioden fra den 1. januar 1957 til den 1. oktober 1972 var det muligt at indsætte en bestemmelse i adoptionsbevillingen om, at adoptivbarnet skulle bevare arveretten efter den biologiske slægt. Bestemmelsen omfatter ikke adoptivbarnets livsarvinger.

For adoptanter med adoptionsbevilling forud for den 1. januar 1957 er det muligt at søge Ankestyrelsen om tilladelse til, at adoptionen tillægges de arveretlige retsvirkninger, der gælder for adoptioner efter 1957, særligt hvor forbindelsen mellem adoptivbarnet og dets biologiske slægt ikke er opretholdt, jævnfør adoptionsbekendtgørelsens § 73.

For adoptanter med adoptionsbevilling før den 1. januar 1957 kan adoptanten via Ankestyrelsens register finde oplysninger om, hvorvidt adoptionen er blevet omfattet af de nye retsvirkninger.

---oooOooo---

PrivatretsAdvokaterne yder kompetent og målrettet rådgivning. Vi kan bistå med juridisk bistand ved behandling af dødsbo, oprettelse af testamenter samt assistance ved ansøgning til Ankestyrelsen.

Kontakt os for en uformel og uforpligtende telefonisk drøftelse af din aktuelle situation på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af