Bodeling ved skilsmisse

Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet, og fællesboet skal derfor gøres op og deles ligeligt mellem jer, medmindre der er indgået ægtepagt med særeje. Der skal laves en bodeling over boets aktiver og passiver, hvorefter en boopgørelse udfærdiges, som I begge skal være enige om. Det kan her være hensigtsmæssigt at tage kontakt til hver jeres advokat, som vil bistå jer med delingen af boet.

Kan I ikke blive enige om bodelingen, kan I anmode skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. Anmoder I skifteretten om hjælp koster det en retsafgift på kr. 400. Såfremt skifteretten herefter overdrager sagen til en bobehandler, skal der betales en skifteafgift på 0,5% af boets formue - dog højst kr. 10.000. Dette betales som udgangspunkt når boet sluttes. Det er muligt at ansøge skifteretten om fri proces.

Når fællesboet skal gøres op, skal hvert af jeres boer gøres op for sig, selvom der er delingsformue. Herefter skal halvdelen af værdien af hvert bo gives til den anden. Er den enes bodel positiv og den andens bodel negativ, skal den med den positive bodel deles med halvdelen til hver. Den negative bodel skal ikke deles, da man ikke overdrager gæld – gæld kommer man altid til at hæfte for selv.

Af fællesboets aktiver kan der blandt andet være ejendom, virksomhed, indbo og andre genstande af værdi, som skal deles mellem jer. Den af jer, som måtte være ejer af aktivet, har som udgangspunkt fortrinsret til at udtage dette. Er der en ejendom, som I begge ejer i fælleskab, skal I sammen beslutte, hvem af jer, der skal overtage ejendommen eller om denne skal sælges til anden side. Ejer af en virksomhed overtager altid denne, dog skal halvdelen af virksomhedens værdi overdrages til den anden. Virksomheden skal således realisere kontanter til den anden ved separation eller skilsmisse. Indbo og andre genstande skal ligeledes deles.

Aktiverne skal i forbindelse hermed værdiansættes og dette skal ske til den pris, man kan forvente at få for aktivet ved et salg til tredjemand i fri handel.

Rimelige pensionsopsparinger skal ved separation eller skilsmisse ikke deles, og I kan således hver især udtage egne pensionsopsparinger. En rimelig pensionsopsparing er, når der er indbetalt det, en anden, med samme uddannelsesniveau og baggrund ville have indbetalt. Såfremt den ene af jer måtte have tegnet en ”ekstra” pensionsopsparing, hvilken ikke anses for at være rimelig, skal denne som udgangspunkt deles. Det er skifteretten, som tager stilling til, hvorvidt en pensionsopsparing er rimelig eller ej.  

Er der i stedet indgået en ægtepagt med særeje, fordeles aktiver i overensstemmelse hermed. Dette kan både omfatte enkelte aktiver eller alt, hvad I hver især måtte eje.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ægtefællebodeling, og ønsker du juridisk bistand herom, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov. Ønsker du herefter yderligere bistand, er vores timepris 2.500 inkl. moms.


Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, ...»

Virksomhedsejer og skilsmisse

Beslutningen om separation eller skilsmisse er sjældent nem og de praktiske gøremål som følger herefter, ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )