Hvem skal arve

Hvem skal arve

Læs mere
Hvorfor er det vigtigt med et testamente?

Hvorfor er det vigtigt med et testamente?

Læs mere
Børnetestamente

Børnetestamente

Læs mere
Advokatens rolle

Advokatens rolle

Læs mere
Forrige
Næste

Testamente for gifte

Ægtefæller med børn bør altid overveje at udarbejde et testamente. Længstlevende ægtefælle arver nemlig ikke automatisk alt efter førstafdøde ægtefælle. Ifølge arveloven skal arv efter førstafdøde ægtefælle deles ligeligt mellem længstlevende ægtefælle og førstafdødes børn.

Ved at oprette et testamente kan I som ægtefæller sikre hinanden betydeligt bedre end arveloven. I et testamente kan I nemlig selv bestemme arvefordelingen. Arveloven opsætter regler, men mange bliver tit overraskede, da disse regler kan vise sig at være i uoverenstemmelse med det egentlige ønske om arvefordelingen.

Er I ægtefæller uden børn, bør I også overveje at oprette et testamente. Med et testamente kan I bestemme, hvordan arven efter længstlevende ægtefælle skal fordeles.

Arveloven

Såfremt I er gift og ikke har oprettet testamente, så arver I hinanden efter arvelovens regler.

I henhold til arveloven, så arver længstlevende ægtefælle universelt, hvis førstafdøde ægtefælle ikke efterlader sig børn. Efterlader førstafdøde ægtefælle sig både ægtefælle og børn, så deles afdødes formue med halvdelen til hver.

Længstlevende ægtefælle udtager ¾ af det samlede fællesbo, hvorefter ¼ vil gå til førstafdødes børn til lige deling.

Særbørn

Særbørn er børn fra et tidligere ægteskab eller forhold, og har kun arveret efter sin ”rigtige” forælder.

Efterlader førstafdøde ægtefælle sig særbørn, skal de efter dødsfaldet straks have udloddet arv. Længstlevende ægtefælle må ikke sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn, medmindre særbørnene giver samtykke. Da arven skal udbetales straks, kan det være skyld i, at længstlevende ægtefælle må flytte fra hjemmet. Dette kan undgås med et testamente, hvor det bestemmes, at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt efter førstafdøde ægtefælle, hvorimod børn kun skal have tvangsarv.

Har I børn fra et tidligere ægteskab, bør I overveje at oprette et testamente. Et testamente kan stille den længstlevende ægtefælle betydeligt bedre end arveloven. Har I ikke oprettet et testamente, så kan det få store økonomiske konsekvenser for den længstlevende ægtefælle.

Uskiftet bo

I et uskiftet bo kan længstlevende ægtefælle efter førstafdøde ægtefælles død økonomisk forsætte som hidtil. Arv til førstafdødes børn ”indefryses” og længstlevende ægtefælle overtager boet uden at der skiftes. Fællesboet skiftes først den dag længstlevende ægtefælle går hen og stiller træskoene eller ønsker at indgå nyt ægteskab. Længstlevende ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Tillige skal de øvrige betingelser for uskiftet bo være opfyldt.

Betingelser:

 • Længstlevende ægtefælle skal som udgangspunkt være solvent
 • Længstlevende ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo med delingsformue
 • Længstlevende ægtefælle har kun ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Såfremt førstafdøde ægtefælle efterlader sig særbørn, kan boet kun udleveres til uskiftet bo med samtykke fra dem
 • Længstlevende ægtefælle må ikke være under værgemål – dvs. umyndiggjort

Er overstående betingelser opfyldt, så har længstlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo.

Der er både fordele og ulemper ved et uskiftet bo. Fordelene er bl.a., at der ikke skal udredes arv til fællesbørn efter førstafdøde ægtefælles død og at længstlevende ægtefælle herved får mulighed for at forsætte som hidtil. Ulemperne er bl.a. at længstlevende ægtefælle hæfter for førstafdøde ægtefælles gæld og at der ikke helt er fri rådighed over fællesboet. Det uskiftede bo må f.eks. ikke misbruges, dvs. længstlevende ægtefælle må ikke foretage urimelige eller uforsvarlige dispositioner. Læs mere om uskiftet bo her

Andre muligheder med testamente

I et testamente kan man som tidligere nævnt bestemme en anden arvefordeling end arvelovens regler. Derudover kan man bestemme:

 • At børns arv skal være særeje – dvs. at arv ikke deles med svigerbørn ved separation eller skilsmisse.
 • At der skal indgå en successionsrækkefølge med f.eks. børnebørn på 2. pladsen
 • At arv, forsikringer og pensioner båndlægges til arvingen fylder 25 år
 • Der kan indgå et børnetestamente
 • At give legater til fonde
 • Længstlevende ægtefælles testationsret – kan der ændres på testamentet efter førstafdøde ægtefælles død

Hvad er processen
 1. Indledende møde – kan ske telefonisk. Rådgivning omkring hvordan I som ægtefæller sikrer hinanden bedst muligt og hvad I særligt skal være opmærksom på i henhold til arveloven.
 2. Afholdelse af møde – vi afholder et møde med jer, hvor vi gennemgår jeres situation, ønsker og behov, og finder således den bedste løsning.
 3. Udarbejdelse af udkast til testamente – på baggrund af vores møde udarbejder vi et udkast til testamentet, som afspejler det vi har aftalt.
 4. Gennemgang af testamente – vi fremsender udkastet, som I får lov til at gennemgå og godkende. Udkastet kan evt. justeres, såfremt I har bemærkninger hertil.
 5. Valg af notartestamente eller vidnetestamente – hvorefter testamentet underskrives. Testamentet vil herefter være gældende. Vi anbefaler altid, at der vælges et notartestamente.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og testamente, og I er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af et testamente for ægtefæller. Vi sørger altid for, at oplyse en timepris inden arbejdet påbegyndes, samt den tid vi forventer at bruge på opgaven.


Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Når en afdød person efterlader sig tvangsarvinger (ægtefælle og/eller børn), har disse som alt overvejende ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )