Beregning af boafgift hvor der bortses fra delvis tilbagekaldelse af arveafgift

Vestre Landsrets 15. afdeling holdt den 5. maj 2017 kl. 9.30 møde på tingstedet i Viborg.


Som dommere fungerede landsdommerne Olav D. Larsen, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne Hedegaard Toft (kst.).

V.L. B–0275–17


SKAT kærer kendelse om boafgift i boet efter A

Der blev yderligere fremlagt brev af 25. april 2017 fra advokat S.

Sagens øvrige bilag var til stede.

Ved kendelse af 16. januar 2017 har Skifteretten i Viborg truffet afgørelse om, at B´s tilbagekaldelse af sit arveafkald for 46 % medfører, at der ikke skal betales boafgift af arven til B.

Kendelsen er kæret af SKAT med påstand om, at der ved beregning af boafgiften skal ses bort fra B´s tilbagekaldelse af arveafkaldet, således at der beregnes boafgift af den samlede arvebeholdning.

B og C har påstået kendelsen stadfæstet.

Landsretten afsagde


K e n d e l s e:


B gav den 10. november 1998 fuldstændigt afkald på arv efter sin ægtefælle, A. Arveafkaldet blev givet til fordel for B´s datter, C. Ved arveafkaldet, der er underskrevet af begge ægtefæller, ophørte B med at være arving efter A.

A afgik ved døden den 2. oktober 2014.

B har ved erklæring af 22. marts 2016 tilbagekaldt arveafkaldet af 10. november 1998 for 46 % af arvebeholdningen. Tilbagekaldelsen af arveafkaldet er sket med samtykke fra boets eneste arving, C.

Da et afkald på forventet arv kun kan ophæves af arvelader, er B´s tilbagekaldelse af arveafkaldet den 22. marts 2016 med C´s samtykke i boafgiftsretlig henseende at sidestille med C´s afkald på falden arv.

Giver en arving helt eller delvist afkald på falden arv, anses den, til fordel for hvem afkaldet er givet, for arving til den pågældende arv ved afgiftsberegningen, jf. boafgiftslovens § 5, stk. 1. Endvidere fremgår af boafgiftslovens § 5, stk. 2, at arveafkaldet med den nævnte afgiftsmæssige virkning kan gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader. Da B ikke er omfattet af personkredsen i boafgiftslovens § 5, stk. 2, kan B ikke ved afgiftsberegningen anses for arving til den pågældende arv.

Landsretten tager derfor SKATs påstand om, at der ved beregning af boafgiften skal ses bort fra B´s tilbagekaldelse af arveafkaldet, således at der beregnes boafgift af den samlede arvebeholdning, til følge.

 

T h i   b e s t e m m e s:

Skifterettens kendelse ændres, således at der ved beregning af boafgiften skal ses bort fra B´s tilbagekaldelse af arveafkaldet, og således at der beregnes boafgift af den samlede arvebeholdning.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.

Olav D. Larsen


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Boafgiftspligt - værdier i fond i Lichtenstein skulle indgå i beregning af boafgift

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. maj 2020 Sag 25/2019(2. afdeling) Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af