Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå et spørgsmål om, hvordan du kan hjælpe din stedmor eller stedfar, når din egen forælder er død. Hvis du har et godt forhold til din mors eller fars nye ægtefælle, kan du have et ønske om at sikre, at ægtefællen ikke skal gå fra hus og hjem for at du selv kan modtage arv efter din forælder.

Uskiftet bo

Hvis du har en stedforælder, der er gift med din mor eller far på tidspunktet for dødsfaldet, og forælderen ikke har oprettet et testamente, er det udgangspunktet, at du som barn arver halvdelen af din forælders formue, mens ægtefællen arver den anden halvdel. Hvis din forælder har oprettet et testamente, er det muligt at begunstige ægtefællen med op til 7/8 af arven.

Hvis den tilbageværende ægtefælle ikke har råd eller lyst til at udrede arv til den førstafdødes børn, er der mulighed for, at den længstlevende ægtefælle kan bede om samtykke til at sidde i uskiftet bo. En efterlevende ægtefælle har altid ret til at sidde i uskiftet bo med egne børn, men ikke med sine stedbørn. Hvis du som stedbarn ønsker at give samtykke til, at den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

Hvis du som stedbarn giver samtykke til uskiftet bo, modtager du ikke arv efter din forælder, før det uskiftede bo skiftes – enten ved stedforælderens død, eller hvis stedforælderen vælger at skifte boet i levende live.

Du har ret til at læse åbningsstatussen i det uskiftede bo, som er en opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen.

Den efterlevende ægtefælle har en ejers rådighed over boet og må bruge af boets midler. Dette vil ofte betyde, at boet efter din forælder bliver mindre, inden det uskiftede bo skiftes – og at du derved som barn risikerer at arve mindre, end du ville have gjort, hvis boet blev skiftet ved din forælders død.

Den efterlevende ægtefælle må ikke misbruge sin rådighed over boet, og hvis du som stedbarn har en begrundet mistanke om, at den efterlevende ægtefælle misbruger sin rådighed, kan du rette henvendelse til Skifteretten. Hvis boet misbruges, skal det som udgangspunkt skiftes. Der stilles dog strenge krav til omfanget og beviset for misbruget, og det kan derfor være svært at få gennemført en sag om misbrug af det uskiftede bo.

Du skal være opmærksom på risikoen i, at du som stedbarn mister kontakten til den efterlevende ægtefælle, når din egen forælder er død – og at du derved ikke kan følge med i, hvordan din stedmor eller stedfar råder over det uskiftede bo.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Ønsker du at give din stedforælder mulighed for at sidde i uskiftet bo, kan du vælge at give samtykket som et forhåndsamtykke. Dette vil typisk ske, fordi din forælder beder dig om at afgive et forhåndssamtykke, således at din mor eller far med ro i sjælen ved, at ægtefællen for eksempel kan blive i fælles bolig uden at skulle skifte med dig som stedbarn.

Du kan vælge at lade dit forhåndssamtykke være betinget af, at et testamente, hvor du bliver begunstiget med arveret efter din stedmor eller stedfars død, fortsat er gældende på tidspunktet for din forælders død.

Et forhåndssamtykke kan ikke trækkes tilbage, hvis det er givet uigenkaldeligt – og du bør derfor søge juridisk rådgivning, inden du afgiver et forhåndssamtykke, så du er orienteret om din retsstilling.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse, hvis du som stedbarn ønsker at hjælpe din stedmor/stedfar ved din forælders død, eller hvis du som gift med ”dine, mine og vores børn” ønsker rådgivning om at sikre din ægtefælle ved din død.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af