Håndtering af børn ved skilsmisse

Ved skilsmisse skal forældre overveje, hvordan børnene skal deles mellem dem. Det vil altid være det bedste for børnene, at forældrene bliver enige om delingen, uden alt for mange problemer. Forældrene kan f.eks. lave en deleordning, hvor børnene er lige meget hos begge.

Hvis man som forældre ikke kan blive enige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp. Efter at have anmodet Familieretshuset om hjælp, vil Familieretshuset gå ind og vurdere, hvem der skal have forældremyndigheden, barnets bopæl og samvær. Der tages altid hensyn til barnets tarv. 

Her vil det ofte være hensigtsmæssigt at tage kontakt til en advokat, som kan bistå en med det juridiske, samt tage med til møder med Familieretshuset.

Hvis en af parterne ikke ønsker at følge Familieretshusets anbefalinger vedrørende børnene, skal sagen sendes videre i retten. Herefter vil retten træffe afgørelse i sagen.

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Når man har forældremyndighed over et barn, betyder det at man skal sørge for, at barnet har det godt. Man har pligt til, at drage omsorg for barnet og skal tillige træffe beslutninger om barnets personlige forhold.

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres barn og dette vil ligeledes være gældende ved skilsmisse. Der kan være særlige forhold, som gør at den fælles forældremyndighed bliver til eneforældremyndighed. Hvis den ene af forældrene ikke kan varetage barnets interesser eller hvis forældrene ikke kan blive enige om udstedelse af pas, religion, bopæl i udlandet og andre forhold, som har betydning for forældremyndigheden. Er man uenige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp.

Barnets bopæl er der, hvor barnet reelt bor. Er forældrene skilt, er barnets bopæl ved den forældre, som barnet bor hos. Det vil også være her at barnet skal have folkeregister adresse. 

Kan forældrene blive enige, er der fra april 2019 mulighed for, at forældrene kan aftale delt bopæl. 

Er et barn over 10 år, så vil barnet som udgangspunkt også blive hørt. Det vil sige, at barnet har ret til at sige, hvordan det gerne vil have, at tingene skal være og hvem denne vil bo hos.

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre, medmindre der er forhold som taler imod. Efter en skilsmisse har barnet således ret til, at se den forældre som barnet ikke bor hos.

Samvær er noget forældrene normalt selv bliver enige om, kan man ikke blive enige, er det muligt at kontakte Familieretshuset. Hvis forældrene selv laver en aftale om delingen, er det altid vigtigt at aftalen er præcis, samt at det gøres klart at aftalen kan gennemtvinges i fogedretten.

Børnebidrag

Er der en af forældrene som har den fulde forældremyndighed over barnet, skal den anden forælder normalt betale børnebidrag til denne forælder. I de fleste tilfælde vil der være tale om normalbidrag. Børnebidragets størrelse kan blive forhøjet, hvis denne forældre har en høj indtægt.

Børnebidrag er noget forældre selv laver en aftale om, kan forældrene ikke blive enige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp, som herefter vil fastsætte bidragets størrelse.

 

Det bemærkes, at folketinget har vedtaget et lovforslag om indførelse af et nyt familieretligt system, med ikrafttræden 1. april 2019. Ovenstående beskrivelse omfatter fremgangsmåden indtil lovændringen. Du kan læse mere om det nye familieretlige system og ændringerne her.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale indenfor familie- og arveretten. Ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – herunder hvordan står du juridiske i forhold til deling af fællesboet, ægtepagt, forældremyndighed, børnebidrag mv., er du velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse om din situation.

Skulle du derefter have behov for juridisk bistand, er vores timepris 2.500 inkl. moms.


Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at ...»

Skilsmisse med refleksionsperiode eller efter separation?

Skilsmisse med 3 måneders refleksionsperiode eller skilsmisse efter 6 måneders separation? Hvis man ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af