Håndtering af børn ved skilsmisse

Ved skilsmisse skal forældre overveje, hvordan børnene skal deles mellem dem. Det vil altid være det bedste for børnene, at forældrene bliver enige om delingen, uden alt for mange problemer. Forældrene kan f.eks. lave en deleordning, hvor børnene er lige meget hos begge.

Hvis man som forældre ikke kan blive enige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp. Efter at have anmodet Familieretshuset om hjælp, vil Familieretshuset gå ind og vurdere, hvem der skal have forældremyndigheden, barnets bopæl og samvær. Der tages altid hensyn til barnets tarv. 

Her vil det ofte være hensigtsmæssigt at tage kontakt til en advokat, som kan bistå en med det juridiske, samt tage med til møder med Familieretshuset.

Hvis en af parterne ikke ønsker at følge Familieretshusets anbefalinger vedrørende børnene, skal sagen sendes videre i retten. Herefter vil retten træffe afgørelse i sagen.

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Når man har forældremyndighed over et barn, betyder det at man skal sørge for, at barnet har det godt. Man har pligt til, at drage omsorg for barnet og skal tillige træffe beslutninger om barnets personlige forhold.

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres barn og dette vil ligeledes være gældende ved skilsmisse. Der kan være særlige forhold, som gør at den fælles forældremyndighed bliver til eneforældremyndighed. Hvis den ene af forældrene ikke kan varetage barnets interesser eller hvis forældrene ikke kan blive enige om udstedelse af pas, religion, bopæl i udlandet og andre forhold, som har betydning for forældremyndigheden. Er man uenige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp.

Barnets bopæl er der, hvor barnet reelt bor. Er forældrene skilt, er barnets bopæl ved den forældre, som barnet bor hos. Det vil også være her at barnet skal have folkeregister adresse. 

Kan forældrene blive enige, er der fra april 2019 mulighed for, at forældrene kan aftale delt bopæl. 

Er et barn over 10 år, så vil barnet som udgangspunkt også blive hørt. Det vil sige, at barnet har ret til at sige, hvordan det gerne vil have, at tingene skal være og hvem denne vil bo hos.

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre, medmindre der er forhold som taler imod. Efter en skilsmisse har barnet således ret til, at se den forældre som barnet ikke bor hos.

Samvær er noget forældrene normalt selv bliver enige om, kan man ikke blive enige, er det muligt at kontakte Familieretshuset. Hvis forældrene selv laver en aftale om delingen, er det altid vigtigt at aftalen er præcis, samt at det gøres klart at aftalen kan gennemtvinges i fogedretten.

Børnebidrag

Er der en af forældrene som har den fulde forældremyndighed over barnet, skal den anden forælder normalt betale børnebidrag til denne forælder. I de fleste tilfælde vil der være tale om normalbidrag. Børnebidragets størrelse kan blive forhøjet, hvis denne forældre har en høj indtægt.

Børnebidrag er noget forældre selv laver en aftale om, kan forældrene ikke blive enige, kan man anmode Familieretshuset om hjælp, som herefter vil fastsætte bidragets størrelse.

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter erhvervslejekontrakten og lejeforholdet i øvrigt, særligt under hensyn til om der kan foretages en regulering af lejen til markedslejen. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det. Der kan muligvis være behov for en ekstern vurdering af lejeniveauet.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden. Der kan muligvis være behov for en ekstern vurdering af lejeniveauet.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

 

Den store model kan også være en sag ved boligretten.

Pris: 3-4 timer

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-25 timer

 

Vores timepris er DKK 2.000 + moms - dvs. DKK 2.500 inkl. moms

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale indenfor familie- og arveretten.

Ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – herunder hvordan står du juridiske i forhold til forældremyndighed, samvær og børnebidrag, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse om din situation.

Skulle du derefter have behov for juridisk bistand, er vores timepris 2.500 inkl. moms.


Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af