Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. Det er forældrenes ansvar at sikre, at barnet har en god kontakt til begge forældre.

I forbindelse med en separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, vil man som forældre først skulle tage stilling til, hvor barnet skal bo, og dernæst hvilken samværsordning der skal gælde for barnet.

Der er mange samværsordninger, og det står forældrene frit for at vælge den samværsordning, der passer dem og barnet bedst. Hvis barnet skal opholde sig lige meget hos begge forældre, har man en deleordning, og i de tilfælde vælges der typisk en 7/7-ordning med en uge hos hver forælder. Hvis barnet skal opholde sig mere hos den ene forælder, er de mest almindelige samværsordninger enten en 10/4-ordning eller en 9/5-ordning. Hvis barnet kun skal have samvær med den ene forælder i weekenden, kan man have en 11/3 eller 12/2-ordning.

Enige om samværsordning

I nogle tilfælde giver samværsordningen sig selv. Det kan f.eks. være, at den ene forælders arbejde nødvendiggør en bestemt samværsordning, eller at forældrene bor så langt fra hinanden, at der kun kan være samvær med den ene forælder i weekenderne. Det kan også være, at barnet selv giver udtryk for et ønske til en samværsordning, som forældrene vælger at følge.

Når man fastlægger samværsordningen, bør man tage stilling til, hvornår skiftedagen skal være, og hvordan skiftet skal foregå. Det er en god idé at inddrage barnet i denne beslutning. Nogle børn foretrækker, at skiftet foregår i institution/skole, mens det for andre børn er rart at blive hentet hos den anden forælder, så skiftet sker derhjemme. Der kan desuden være forskel på, om børn foretrækker et skift op til en weekend, eller lige efter weekenden, hvis man eksempelvis har en 7/7-ordning.

Hvis man som forældre selv er blevet enige om en samværsordning, anbefales det, at man skriver denne ned i en samværsaftale. I den forbindelse kan man også tage stilling til samvær i ferier og ved højtider, så man har en klar aftale om, hvor barnet opholder sig hvornår.

Uenige om samværsordning

I andre tilfælde er det sværere for forældrene at nå frem til den rigtige samværsordning. Hvis man som forældre ikke selv kan blive enige om en samværsordning, kan man kontakte Familieretshuset. I Familieretshuset vil man først og fremmest kunne få hjælp til selv at nå frem til en samværsordning og få den skrevet ned.

I Familieretshuset kan man blive vejledt om den samværsordning, der er bedst for barnet. Der er mange faktorer, der spiller ind – eksempelvis barnets alder og modenhed, barnets egen holdning til samværsordning, barnets dagligdag, barnets kontakt/tilknytning til forældrene, forældrenes samarbejdsevne og personlige forhold, samt kontakt til barnets evt. søskende.

Det er altid en konkret vurdering, hvilken samværsordning der er bedst for det enkelte barn.

Hvis man ikke bliver enige, kan Familieretshuset indbringe sagen for Familieretten, som herefter behandler sagen og træffer afgørelse om samværsordningen.

Når Familieretten skal træffe afgørelse om samværets omfang, er det også hensynet til barnets bedste, der er det vigtigste. Familieretshuset og Familieretten vil derfor inddrage barnets perspektiv, f.eks. ved at indhente en udtalelse fra institution/skole eller ved at afholde en børnesamtale med barnet.

Ændring af samvær

Der kan være flere grunde til, at det giver mening at ændre en eksisterende samværsordning. Det kan være, at den ene forælder ønsker mere samvær med barnet, eller at barnet har givet udtryk for et ønske om, at samværsordningen ændres. Det kan også være, at den ene forælder er flyttet.

Hvis I har en samværsaftale, som I selv har lavet, kan I til enhver tid ændre den, hvis I er enige om det. I kan også ændre en afgørelse om samvær, hvis I er enige om, at den skal ændres.

Hvis I ikke er enige om at ændre jeres samværsaftale, eller den ene forælder ønsker ændringer i en samværsafgørelse, skal sagen indbringes for Familieretshuset. Hvis sagen tidligere har været behandlet i Familieretshuset eller Familieretten, skal der som udgangspunkt være sket væsentlige ændringer i jeres situation, for at Familieretshuset kan behandle sagen på ny.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af