Hvor skal barnet bo?

Når man som forældre går fra hinanden, er det typisk en af de største og vigtigste beslutninger, hvor barnet skal bo – og dermed hvem af forældrene, der skal være bopælsforælder. Her kan du blive klogere på, hvordan I som forældre bestemmer, hvor barnet skal have bopæl.

Enighed om barnets bopæl

I mange tilfælde vil I som forældre være enige om, hvor barnet skal bo. Det kan være, at I er enige om, at barnet skal opholde sig mest hos den ene forælder – så skal barnet have bopæl hos den forælder, hvor barnet primært bor.

Det kan også være, at I er enige om, at barnet skal beholde sin bopæl i det tidligere fælles hjem af hensyn til skole, daginstitution mv., og at barnet derfor også fremover skal have bopæl på den tidligere fælles adresse – så vil det være den forælder, der bliver boende, som bliver bopælsforælder.

Hvis den ene af jer flytter fra det tidligere fælles hjem, og barnet skal have bopæl hos den forælder, der flytter, skal den anden forælder give samtykke til, at barnets folkeregisteradresse ændres.

Når I har taget stilling til barnets bopæl, kan I lave en samværsordning for barnets samvær med den anden forælder.

Som udgangspunkt har man som forældre fælles forældremyndighed, og man skal derfor være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet – også selvom man som forældre er gået fra hinanden. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at bopælsforælderen ifølge loven får nogle særlige rettigheder, som samværsforælderen ikke har. Det indebærer f.eks., at bopælsforælderen kan flytte barnets adresse inden for landets grænser, og at bopælsforælderen kan vælge barnets daginstitution.

Uenighed om barnets bopæl

Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, og dermed hvem af jer, der skal være bopælsforælder, skal I kontakte Familieretshuset. Familieretshuset kan hjælpe jer til selv at nå frem til en aftale om, hvor barnets bopæl skal være.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset videresende sagen til Familieretten, som herefter træffer afgørelse om, hvor barnet skal bo.

Delt bopæl og folkeregisteradresse

Der er mulighed for, at man som forældre kan aftale delt bopæl over barnet. Det betyder, at begge forældre juridisk set er bopælsforældre – og at I derfor skal være enige om samtlige beslutninger vedrørende barnet. Delt bopæl betyder ikke, at barnet behøver at opholde sig lige meget hos hver forælder, og I kan derfor aftale delt bopæl uanset jeres samværsordning.

Uanset en aftale om delt bopæl kan barnet kun have én folkeregisteradresse, og I skal derfor være enige om, hvor barnets folkeregisteradresse skal være.

Børnebidrag og tilskud

Barnets bopæl har betydning for udbetaling af tilskud fra det offentlige samt fastsættelse af børnebidrag mellem forældrene.

Bopælsforælderen kan søge børnebidrag fra samværsforælderen til barnets forsørgelse, medmindre samværsforælderen opfylder sin forsørgerpligt over for barnet på anden måde – f.eks. hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre.

Som udgangspunkt bliver børne- og ungeydelsen pr. 1. januar 2022 udbetalt med halvdelen til hver forælder. Som bopælsforælder kan man dog søge om at få hele børne- og ungeydelsen udbetalt, hvis barnet opholder sig hos bopælsforælderen i mindst 9 ud af 14 dage. Man kan også som forældre aftale, at hele børne- og ungeydelsen skal udbetales til den ene forælder.

Som bopælsforælder er der desuden mulighed for at søge børnetilskud fra det offentlige, hvis man er enlig forsørger.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Vi er medlemmer af