Forløbet i Familieretten - Model A, B, C og D

Hvis man som forældre er uenige om barnets bopæl, samvær eller forældremyndighed, skal man kontakte Familieretshuset. I Familieretshuset vil der som udgangspunkt blive lagt op til, at forældrene selv skal blive enige om den bedste løsning for barnet. Hvis det ikke lykkes forældrene at nå til enighed, kan forældrene anmode om, at der træffes en afgørelse. 

Familieretshuset kan ikke kompetence til at træffe afgørelse om bopæl, forældremyndighed og/eller væsentlige ændringer i en samværsordning – og derfor er det i stedet Familieretten, der skal behandle og træffe afgørelse i sagen.

Når Familieretshuset har indhentet de relevante oplysninger, f.eks. en udtalelse fra barnets skole/institution, vil sagen herefter blive videresendt til afgørelse i Familieretten.

Når en sag videresendes til Familieretten, kan sagen blive behandlet efter én af fire modeller: Model A, B, C eller D. Forløbet i Familieretten er forskelligt alt efter hvilken model, der vælges.

I alle sager indkaldes forældrenes advokater til et indledende telefonisk retsmøde over, hvor dommeren efter drøftelse med advokaterne tager stilling til, hvilken model der passer til den enkelte sag.

Model A: Forløb med flere møder

Ved model A vil dommeren fra Familieretten indkalde forældrene (og deres advokater) til et møde i Familieretten med deltagelse af en børnesagkyndig. På mødet har begge forældre mulighed for at komme med løsningsforslag og forholde sig til konflikten. Den børnesagkyndige kan hjælpe med at rådgive om barnets behov, og dommeren kan vælge at foreslå en løsning. Formålet er at hjælpe forældrene til selv at lave en aftale, som passer til deres situation.

Hvis det ikke lykkes forældrene at blive enige under det første møde, kan Familieretten beslutte, at der skal afholdes et yderligere møde, eller at sagen skal overgå til hovedforhandling (et retsmøde). Familieretten kan her beslutte, at der skal indhentes yderligere oplysninger om barnet, eller at barnet skal deltage i en børnesamtale.

Ved hovedforhandlingen deltager forældrene og deres advokater i retsmødet. Begge forældre mulighed for at afgive forklaring om sagen, og hvad de ønsker af afgørelsen. Hvis parterne ikke bliver enige under hovedforhandlingen, træffer dommeren afgørelse i sagen og afsiger en dom.

Model B: Møde, børnesamtale og hovedforhandling samme dag

Ved model B behandles som udgangspunkt samme dag. Der afholdes først et forberedende møde i Familieretten med deltagelse af en børnesagkyndig. Begge forældre deltager med deres advokater og har mulighed for at afgive forklaring.

Når det forberedende møde er afsluttet, vil dommeren og den børnesagkyndige afholde en børnesamtale med barnet – hvis barnet vurderes at kunne deltage i en børnesamtale. Efter børnesamtalen vil dommeren ofte vælge at foreslå en løsning.

Hvis forældrene fortsat ikke bliver enige, får advokaterne lejlighed til at komme med bemærkninger, og herefter træffer dommeren afgørelse i sagen ved dom.

Selvom det tilstræbes, at sagsforløbet i model B sker på én dag, kan dommeren vælge at udsætte sagen, hvis der f.eks. er behov for at indhente flere oplysninger om barnet, inden der afsiges dom.

Model C: Hovedforhandling med det samme

Ved model C indkalder Familieretten forældrene og deres advokater til en hovedforhandling (et retsmøde) uden et forberedende møde. Til hovedforhandlingen har begge forældre mulighed for at afgive forklaring og fremføre deres synspunkter, hvorefter dommeren afsiger dom.

I forbindelse med model C kan dommeren og en børnesagkyndig afholde en børnesamtale med barnet før eller efter hovedforhandlingen.

Model D: Retsmægling

Ved model D indkaldes forældrene til retsmægling. Retsmægling kræver, at begge forældre er indstillede på at finde en løsning i fællesskab – uden at Familieretten skal træffe afgørelse. Dommeren skal vurdere, at forældrenes uenigheder kan løses ved mægling.

Ved retsmægling deltager forældrene samt en retsmægler, der ofte er enten dommer eller advokat. Der er mulighed for, at retsmægling sker med deltagelse af en børnesagkyndig.

Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det er derfor forældrene selv, der skal nå frem til en aftale. Lykkes det ikke, vil sagen blive afgjort af Familieretten.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af