Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. Hvis man ikke er gift, når barnet bliver født, skal man huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab på www.borger.dk – således at barnets far bliver registreret som far til barnet. Man får herefter fælles forældremyndighed over barnet. Hvis man er gift, registreres man automatisk begge som forældre til barnet og får fælles forældremyndighed.

Når man har forældremyndighed over et barn, har man ansvar for at forsørge barnet og drage omsorg for barnet.

Selvom man som forældre ikke bor sammen, eller hvis man som forældre går fra hinanden, vil man som udgangspunkt fortsat have fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed betyder, at forældrene fortsat sammen skal forsørge barnet og drage omsorg for barnet. Det indebærer også, at forældrene skal være enige om alle væsentlige beslutninger – herunder f.eks. udstedelse af pas, valg af religion, ændring af barnets navn og flytning af barnet til udlandet.

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at man skal være enige om alle beslutninger vedrørende barnet. Når man som forældre ikke bor sammen, vil den ene forælder være bopælsforælder, og den anden forælder vil være samværsforælder. Der er nogle beslutninger, som bopælsforælderen kan træffe alene – det er f.eks. valg af daginstitution, valg af fritidsaktiviteter og flytning af barnet indenlands. Begge forældre kan desuden træffe beslutning om forhold relateret til den direkte daglige omsorg, når barnet opholder sig hos hver af forældrene.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre den fælles forældremyndighed, således at den ene forælder får eneforældremyndighed. Det kan være tilfældet, hvis I ikke som forældre er i stand til at samarbejde til barnets bedste. Der skal dog tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed. Hvis kun dene ene forælder har forældremyndigheden, er man eneforældremyndighedsindehaver. Som eneforældremyndighedsindehaver skal man ikke inddrage den anden forælder i beslutninger, der vedrører barnet.

Hvis man som forældre er enige om det, kan man ændre forældremyndigheden selv – det vil sige, at man kan ændre fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed, ændre eneforældremyndighed til fælles forældremyndighed eller overføre eneforældremyndighed fra den ene forælder til den anden.

Hvis man ikke er enige om at ændre forældremyndigheden, kan man kontakte Familieretshuset. Gennem Familieretshuset kan man blive vejledt til selv at nå frem til en aftale om forældremyndighedens placering – eller Familieretshuset kan sende sagen til behandling i Familieretten.

Uanset forældremyndighedens placering har barnet ret til samvær med begge forældre. En forælder uden del i forældremyndigheden kan søge samvær fastsat gennem Familieretshuset.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Forældremyndighed

Når man som forældre får et barn sammen, får man som udgangspunkt fælles forældremyndighed over barnet. ...»

Samværsordning - hvad er bedst for barnet?

Et barn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre. ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af