Forrige
Næste

Familielån og gaver

Lån skal betales tilbage, og gaver giver man uden at få noget til gengæld.

Men beslutningen om, hvilken form for økonomisk håndsrækning man kan og skal vælge, hvis man ønsker at hjælpe en af sine nærmeste, kan godt være forbundet med mange overvejelser.

Derudover har det stor betydning, hvordan den familiemæssige relation er til den eller de personer, man ønsker tilgodeset økonomisk.

Lån

Et lån skal betales tilbage, og der skal træffes beslutning om vilkårene for lånet. Er lånets rente under markedsrenten, vil denne rentefordel som udgangspunkt være skattepligtig.

Ydes lånet imidlertid som et rentefrit anfordringslån til ens nærmeste – personkredsen omfattet af boafgiftslovens § 22 – vil rentefordelen ikke være skattepligtig. Personkredsen i boafgiftslovens § 22 omfatter blandt andet børn, stedbørn, børnebørn, forældre, ægtefæller mv.

Når lånet er formuleret som et rentefrit lån på anfordringsvilkår, betyder det dels, at lånet ikke forrentes, og dels at du som långiver på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve lånebeløbet indfriet. Består lånet, når långiver er afgået ved døden, vil dødsboet kræve lånet indfriet.

Der stilles som sådan ikke krav til, at et lån skal dokumenteres skriftligt, men af hensyn til både dokumentationen over for SKAT for, at lånet er stiftet på anfordringsvilkår og i tilfælde af, at lånets eksistens og/eller vilkårene efterfølgende bringes i tvivl, må det altid anbefales at der oprettes et gældsbrev – f.eks. et gældsbrev om rentefrit familielån.

Afvikling af rentefrie familielån sker i praksis ofte ved, at långiver – f.eks. forældrene – hver år forærer låntager – f.eks. et barn – en pengegave, svarende til et beløb under beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver. Forældre kan hver især forære deres børn afgiftsfri pengegaver på kr. 65.700, dvs. i alt kr. 131.400 samlet fra begge forældre. 

Man skal dog være opmærksom på, at det ikke kan fremgår af gældsbrevet, at gælden afvikles ved sådanne årlige beløbseftergivelser, idet det fulde lånebeløb vil blive betragtet som en gave, som vil blive afgiftspligtigt med 15%.

Derudover må det altid anbefales, at der ved pengegaver sker en fysisk faktisk overdragelse, f.eks. ved bankoverførsel, således at gaven og lånnedbringelsen kan dokumenteres.

Udarbejdelse af lånedokumenter anbefales altid at ske i samråd med en advokat og eventuelt også i samråd med en revisor.

Eksempel

En mor ønsker i 2019 at hjælpe sin søn med udbetalingen på en lejlighed og vil derfor yde ham et lån på udbetalingen på 150.000 kr. De udarbejder et gældsbrev på lånebeløbet – et afdrags- og rentefrit familielån.

Moren vælger imidlertid at give sønnen en pengegave i 2019 på kr. 65.700, som sønnen vælger at bruge til at nedbringe lånebeløbet. I 2020 udgør restgælden på gældsbrevet kr. 84.300. Hvis moren også i 2020 vælger at give sønnen en pengegave på det til den tid gældende afgiftsfrie beløb, og vælger sønnen igen at anvende pengegaven til nedbringelse af restgælden, vil restgælden i 2021 være betydelig nedskrevet og gennemføres endnu en afgiftsfri pengegave – om end ikke nødvendigvis så stor denne gang – og vælger sønnen igen at anvende pengene til nedbringelse/indfrielse af gælden, vil låneforholdet være afviklet i løbet af 2021. Både pengegaver og gældsnedbringelse sker ved dokumenterbare og faktiske bankoverførelser.

Gaver

Ønsker man i stedet at yde en vederlagsfri økonomisk håndsrækning til et nærtstående familiemedlem, kan der som ovenfor beskrevet i 2019 afgiftsfrit gives pengegaver til børn og børnebørn med kr. 65.700 pr. forældre /bedsteforældre.

Overstiger gavens værdi det afgiftsfrie beløb, vil der blive beregnet gaveafgift med 15% på beløbet over det afgiftsfrie beløb.

En gaveoverdragelse kræver ikke dokumentation, men af hensyn til eventuelle tvivlsspørgsmål omkring gavens berigtigelse eller vilkår må det altid anbefales, at der ved større gaver oprettes et gavebrev. Er der tale om gaver over det afgiftsfrie beløb, må det ligeledes anbefales, at der oprettes dokumentation for gaven og de eventuelle vilkår, gaven gives under, f.eks. som gavemodtagers fuldstændige særeje.

Eksempel

En mor ønsker i 2019 at hjælpe sin søn med udbetalingen på en lejlighed og vil derfor give ham en pengegave på 150.000 kr. til udbetalingen. Gaveafgiften giver ønsker moren selv at afholde, og gaveafgiften skal derfor tillægges gavebeløbet.

Da sønnen skal have kontant kr. 150.000, og der skal svares 15% afgift af beløb over kr. 65.700, bliver gavebeløbet kr. 162.645, hvoraf kr. 12.645 udgør gaveafgiften, og kr. 150.000 er pengegaven. Gaven skal indberettes via blanketten til SKAT.

Udgør pengegaven i alt kr. 150.000, og skal sønnen selv afholde gaveafgiften, vil afgiften på kr. 12.645 blive fratrukket pengegaven – og det faktiske beløb til sønnens disposition vil udgøre kr. 137.355.

Hvorvidt valget for den økonomiske bistand falder på at skulle ske ved et familielån eller en gave, eller et tredje alternativ som et arveforskud, må bero på en konkret vurdering af situationen, parternes økonomi og tilknytning, givers familieforhold i øvrigt og det økonomisk behov.

Det anbefales altid, at man rådfører sig med en advokat, og eventuelt en revisor for at være bedst muligt informeret omkring mulighederne og fælderne, ligesom man - uanset hvilken løsning der vælges – altid bør sørge for at kunne dokumentere den økonomiske håndsrækning.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden familie- og arveretten. Vi bistår dig derfor gerne i de juridiske aspekter omkring at give en gave, eller udarbejder gældsbrevet i forbindelse med et familielån.

Du er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov. Vores timepris er kr. 2.500 inkl. moms.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Familielån og gaver

Lån skal betales tilbage, og gaver giver man uden at få noget til gengæld. Men beslutningen om, hvilken ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af