Forrige
Næste

Familielån og gaver

Lån skal betales tilbage, og gaver giver man uden at få noget til gengæld.

Men beslutningen om, hvilken form for økonomisk håndsrækning man kan og skal vælge, hvis man ønsker at hjælpe en af sine nærmeste, kan godt være forbundet med mange overvejelser.

Derudover har det stor betydning, hvordan den familiemæssige relation er til den eller de personer, man ønsker tilgodeset økonomisk.

Lån

Et lån skal betales tilbage, og der skal træffes beslutning om vilkårene for lånet. Er lånets rente under markedsrenten, vil denne rentefordel som udgangspunkt være skattepligtig.

Ydes lånet imidlertid som et rentefrit anfordringslån til ens nærmeste – personkredsen omfattet af boafgiftslovens § 22 – vil rentefordelen ikke være skattepligtig. Personkredsen i boafgiftslovens § 22 omfatter blandt andet børn, stedbørn, børnebørn, forældre, ægtefæller mv.

Når lånet er formuleret som et rentefrit lån på anfordringsvilkår, betyder det dels, at lånet ikke forrentes, og dels at du som långiver på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve lånebeløbet indfriet. Består lånet, når långiver er afgået ved døden, vil dødsboet kræve lånet indfriet.

Der stilles som sådan ikke krav til, at et lån skal dokumenteres skriftligt, men af hensyn til både dokumentationen over for SKAT for, at lånet er stiftet på anfordringsvilkår og i tilfælde af, at lånets eksistens og/eller vilkårene efterfølgende bringes i tvivl, må det altid anbefales at der oprettes et gældsbrev – f.eks. et gældsbrev om rentefrit familielån.

Afvikling af rentefrie familielån sker i praksis ofte ved, at långiver – f.eks. forældrene – hver år forærer låntager – f.eks. et barn – en pengegave, svarende til et beløb under beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver. Forældre kan hver især i 2022 forære deres børn afgiftsfri pengegaver på DKK 69.500, dvs. i alt DKK 139.000 samlet fra begge forældre. 

Man skal dog være opmærksom på, at det ikke kan fremgår af gældsbrevet, at gælden afvikles ved sådanne årlige beløbseftergivelser, idet det fulde lånebeløb vil blive betragtet som en gave, som vil blive afgiftspligtigt med 15%.

Derudover må det altid anbefales, at der ved pengegaver sker en fysisk faktisk overdragelse, f.eks. ved bankoverførsel, således at gaven og lånnedbringelsen kan dokumenteres.

Udarbejdelse af lånedokumenter anbefales altid at ske i samråd med en advokat og eventuelt også i samråd med en revisor.

Eksempel

En mor ønsker i 2019 at hjælpe sin søn med udbetalingen på en lejlighed og vil derfor yde ham et lån på udbetalingen på 150.000 kr. De udarbejder et gældsbrev på lånebeløbet – et afdrags- og rentefrit familielån.

Moren vælger imidlertid at give sønnen en pengegave i 2019 på DKK 65.700, som sønnen vælger at bruge til at nedbringe lånebeløbet. I 2020 udgør restgælden på gældsbrevet kr. 84.300. Hvis moren også i 2020 vælger at give sønnen en pengegave på det til den tid gældende afgiftsfrie beløb, og vælger sønnen igen at anvende pengegaven til nedbringelse af restgælden, vil restgælden i 2021 være betydelig nedskrevet og gennemføres endnu en afgiftsfri pengegave – om end ikke nødvendigvis så stor denne gang – og vælger sønnen igen at anvende pengene til nedbringelse/indfrielse af gælden, vil låneforholdet være afviklet i løbet af 2021. Både pengegaver og gældsnedbringelse sker ved dokumenterbare og faktiske bankoverførelser.

Gaver

Ønsker man i stedet at yde en vederlagsfri økonomisk håndsrækning til et nærtstående familiemedlem, kan der i 2022 afgiftsfrit gives pengegaver til børn og børnebørn med DKK 69.500 pr. forældre /bedsteforældre. Beløbet udgør i 2023 DKK 71.500.

Du finder her en oversigt over satser og beløbsgrænser ved arv og gave 

Overstiger gavens værdi det afgiftsfrie beløb, vil der blive beregnet gaveafgift med 15% på beløbet over det afgiftsfrie beløb.

En gaveoverdragelse kræver ikke dokumentation, men af hensyn til eventuelle tvivlsspørgsmål omkring gavens berigtigelse eller vilkår må det altid anbefales, at der ved større gaver oprettes et gavebrev. Er der tale om gaver over det afgiftsfrie beløb, må det ligeledes anbefales, at der oprettes dokumentation for gaven og de eventuelle vilkår, gaven gives under, f.eks. som gavemodtagers fuldstændige særeje.

Eksempel

En mor ønsker i 2019 at hjælpe sin søn med udbetalingen på en lejlighed og vil derfor give ham en pengegave på DKK 150.000 til udbetalingen. Gaveafgiften giver ønsker moren selv at afholde, og gaveafgiften skal derfor tillægges gavebeløbet.

Da sønnen skal have kontant DKK 150.000, og der skal svares 15% afgift af beløb over DKK 65.700, bliver gavebeløbet DKK 162.645, hvoraf DKK  12.645 udgør gaveafgiften, og DKK 150.000 er pengegaven. Gaven skal indberettes via blanketten til SKAT.

Udgør pengegaven i alt DKK 150.000, og skal sønnen selv afholde gaveafgiften, vil afgiften på DKK 12.645 blive fratrukket pengegaven – og det faktiske beløb til sønnens disposition vil udgøre DKK 137.355.

Hvorvidt valget for den økonomiske bistand falder på at skulle ske ved et familielån eller en gave, eller et tredje alternativ som et arveforskud, må bero på en konkret vurdering af situationen, parternes økonomi og tilknytning, givers familieforhold i øvrigt og det økonomisk behov.

Det anbefales altid, at man rådfører sig med en advokat, og eventuelt en revisor for at være bedst muligt informeret omkring mulighederne og fælderne, ligesom man - uanset hvilken løsning der vælges – altid bør sørge for at kunne dokumentere den økonomiske håndsrækning.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden familie- og arveretten. Vi bistår dig derfor gerne i de juridiske aspekter omkring at give en gave, eller udarbejder gældsbrevet i forbindelse med et familielån.

Du er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov. Vores timepris er DKK 2.625 inkl. moms.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Relevante artikler

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Hvor store gaver må du give til børn og svigerbørn?

Hvis du ønsker at give større gaver, herunder primært pengegaver af større værdi, skal du være opmærksom ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af