Håndtering af børn ved skilsmisse

Ved skilsmisse skal forældre overveje, hvordan børnene skal deles mellem dem. Det vil altid være det bedste for børnene, at forældrene bliver enige om delingen, uden alt for mange problemer. Forældrene kan f.eks. lave en deleordning, hvor børnene er lige meget hos begge.

Hvis man som forældre ikke kan blive enige, kan man anmode Statsforvaltningen om hjælp. Efter at have anmodet Statsforvaltningen om hjælp, vil Statsforvaltningen gå ind og vurdere, hvem der skal have forældremyndigheden, barnets bopæl og samvær. Der tages altid hensyn til barnets tarv. 

Her vil det ofte være hensigtsmæssigt at tage kontakt til en advokat, som kan bistå en med det juridiske, samt tage med til møder med Statsforvaltningen.

Hvis en af parterne ikke ønsker at følge Statsforvaltningens anbefalinger vedrørende børnene, skal sagen sendes videre i retten. Herefter vil retten træffe afgørelse i sagen.

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Når man har forældremyndighed over et barn, betyder det at man skal sørge for, at barnet har det godt. Man har pligt til, at drage omsorg for barnet og skal tillige træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres barn og dette vil ligeledes være gældende ved skilsmisse. Der kan være særlige forhold, som gør at den fælles forældremyndighed bliver til eneforældremyndighed. Hvis den ene af forældrene ikke kan varetage barnets interesser eller hvis forældrene ikke kan blive enige om udstedelse af pas, religion, bopæl i udlandet og andre forhold, som har betydning for forældremyndigheden. Er man uenige, kan man anmode Statsforvaltningen om hjælp.

Barnets bopæl er hvor barnet reelt set bor og er forældrene skilt, er barnets bopæl ved den forældre, som barnet bor hos. Det vil også være her at barnet skal have folkeregister adresse.

Er et barn over 10 år, så vil barnet som udgangspunkt også blive hørt. Det vil sige, at barnet har ret til at sige, hvordan det gerne vil have, at tingene skal være og hvem denne vil bo hos.

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre, medmindre der er forhold som taler imod. Efter en skilsmisse har barnet således ret til, at se den forældre som barnet ikke bor hos. Samvær er noget forældrene normalt selv bliver enige om, kan man ikke blive enige, er det muligt at kontakte Statsforvaltningen. Hvis forældrene selv laver en aftale om delingen, er det altid vigtigt at aftalen er præcis, samt at det gøres klart at aftalen kan gennemtvinges i fogedretten.

Børnebidrag

Er der en af forældrene som har den fulde forældremyndighed over barnet, skal den anden forælder normalt betale børnebidrag til denne forælder. I de fleste tilfælde vil der være tale om normalbidrag. Børnebidragets størrelse kan blive forhøjet, hvis denne forældre har en høj indtægt.

Børnebidrag er noget forældre selv laver en aftale om, kan man ikke blive enige, kan man anmode Statsforvaltningen om hjælp, som herefter vil fastsætte bidragets størrelse.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i familieret, og ønsker du juridisk rådgivning omkring separation og skilsmisse – hvordan står du i forhold til det juridiske, deling af jeres fællesbo, er der indgået ægtepagt, forældremyndighed, børnebidrag mv., er du velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Såfremt du derefter har behov for bistand, er vores timepris 2.500 inkl. moms.


Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af