Separation

En separation er en time-out fra ægteskabet, en tænkepause hvor ægtefællerne kan vurdere om de ønsker, at blive skilt eller give ægteskabet endnu en chance.

En ægtefælle har altid ret til separation – retten til direkte skilsmisse er underlagt visse betingelser, men retten til at opnå separation er direkte.

Man behøver ikke være enig om at blive separeret og begæringen om separation kan indgives af den ene ægtefælle. Blanketten kan udfyldes elektronisk via Statsforvaltningens hjemmeside, og der skal betales et gebyr på 350 kr.

I blanketten skal der svares på om, parterne er enige om separationen og om vilkårene. Hvis parterne ikke er enige om separationen og/eller de vilkår der er forbundet hermed, vil Statsforvaltningen indkalde parterne til en vilkårsforhandling, hvor Statsforvaltningen vil forsøge at opnå enighed mellem parterne. En vilkårsforhandling koster kr. 1.500.

Du kan læse mere om hvilke vilkår der skal træffes beslutning om her

Men når blanketten er underskrevet og indsendt, hvilken konsekvens har det så at man er separeret?

Ægteskabet er ikke ophørt, men en del af retsvirkningerne er ophørt og medmindre ægtefællerne beslutter sig for at genoptage ægteskabet og lade separationen falde bort, har separationen stort set samme konsekvenser som skilsmissen, bortset fra at ægteskabet ikke er ophørt.

Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at separationen kræver, at samlivet ophæves. Ofte er den ene part villig til at fraflytte den tidligere bopæl, men der er situationer – både af økonomiske eller praktiske årsager – hvor det fysiske samlivsophør ikke er muligt til at begynde med. I disse situationer skal parterne være opmærksomme på, at Statsforvaltningen som udgangspunkt betragter separationen for bortfaldet, hvis parterne fortsat bor sammen efter mere end et par måneder. Er du i tvivl om separationen er bortfaldet, kontakt enten Statsforvaltningen eller kontakt en advokat, som kan hjælpe dig med afklaringen. Er separationen bortfaldet pga. manglende samlivsophævelse, skal der på ny søges om separation.

Ægteskabets økonomiske fællesskab ophører som udgangspunkt ved udgangen af det døgn, hvor Statsforvaltningen modtager begæringen om separationen. De aktiver ægtefællernes havde på det tidspunkt, skal derfor som udgangspunkt indgå i opgørelsen af parternes respektive fællesformuer og dermed indgå i fællesbodelingen. Det står dog parterne frit for at aftale en anden ophørsdag, hvis de kan blive enige om det, ligesom parterne frit kan aftale sig for opgørelsestidspunktet.

Du kan læse mere om hvad det vil sige at dele fællesformuen her

Med separationen ophører troskabspligten. Det betyder, at den anden ægtefælle ikke efter dette tidspunkt kan påberåbe sig retten til skilsmisse pga. utroskab begået under separationen. Det betyder imidlertid ikke, at man er frigjort fra ægteskabet, og dermed frit kan indgå nyt ægteskab i separationsperioden. Dette kan først ske, når ægteskabet er endeligt ophørt ved skilsmisse eller død.

Afgår den ene af ægtefællerne under separationen, arver den fraseparerede ægtefælle ikke den afdøde, da arveretten bortfalder ved separation og skilsmisse. Har afdøde oprettet testamente til fordel for den efterlevende ægtefælle, vil et testamente ofte indeholde en bestemmelse om, at begunstigelsen af den efterlevende ægtefælle er bortfaldet ved separation og/eller skilsmisse. Indeholder testamentet ikke en sådan klausul, vil der skulle ske en fortolkning af afdødes hensigt med begunstigelsen, og om hvorvidt begunstigelsen må anses for bortfaldet på grund af bristede forudsætninger.

Tilsvarende vil som udgangspunkt også gælde ved fortolkning af en begunstigelsesklausul med ”nærmeste pårørende” i for eksempel en livsforsikring.

Efter separationsperiodens 6 måneder har ægtefællerne hver især ret til at blive skilt.

Statsforvaltningen udsteder ikke automatisk skilsmissebevillingen, og der skal derfor på ny sendes en anmodning til Statsforvaltningen. Anmodning om skilsmisse er pålagt et gebyr på kr. 350.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi vore klienter inden for specialerne familie- og arveretten, herunder også bodeling. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din situation på tlf. 4523 0020. Ønsker du juridisk bistand til en separation /skilsmisse og/eller bodeling er du også velkommen til at kontakte os. Vi afregner efter tid med en timetakst på kr. 2.500 inkl. moms. 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Generationsskifte

...

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Artikel: Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen. Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser....

Læs hele artiklen

Artikel: Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Der findes forskellige typer af særeje, og disse vil blive gennemgået i det følgende. I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skifte af ejerboligen ved bodeling

I forbindelse med en separation og/eller skilsmisse skal fællesboet skal deles. Har familien boet i ejerbolig, ...»

Separation

En separation er en time-out fra ægteskabet, en tænkepause hvor ægtefællerne kan vurdere om de ønsker, ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af