Hvilke overvejelser bør forældre gøre sig, inden de køber en bolig, som skal lejes ud til deres barn?

”Det praktiske”:

Står I og skal købe en bolig, hvor formålet med købet er at leje boligen ud til jeres barn, bør I gøre jer en del overvejelser forinden. Denne form for køb kaldes også forældrekøb.

Først og fremmest skal I overveje alt det praktiske ved et køb, som f.eks. har I råd til at købe en bolig, hvordan skal købet finansieres, er I blevet godkendt af banken, og hvordan skal de løbende ydelser betales. Dernæst skal I finde en bolig, som er passende til jeres barn, særligt i forhold til beliggenhed, størrelse, og hvor huslejen kan være passende i forhold til barnets indtægt.

Når I finder en potential bolig, vil det være en god ide at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og diverse bilag. En advokat vil opdage faldgruber og andre ting ved handlen, som måske kan have økonomiske konsekvenser i fremtiden. Med et advokatforbehold vil det være muligt at træde tilbage fra aftalen uden omkostninger, selvom I måtte have underskrevet købsaftalen. Dette skyldes, at man med et advokatforbehold sikrer, at en handel ikke er endelig, før advokaten har godkendt handlen.

 

Andre forhold:

Ud over alt det praktiske ved købet bør I også overveje andre momenter ved handlen, som f.eks. hvem skal egentlig bære tabet eller gevinsten ved handlen, hvis boligens værdi skulle falde eller stige i fremtiden. Særligt hvis boligmarkedet skulle ændre sig gevaldigt i den nærmeste fremtid, og det derfor kan mærkes ved et eventuelt salg. Skal børnene f.eks. have del i dette?

 

Lejekontrakt:

Derudover skal der udfærdiges en lejekontrakt, hvor I sammen med barnet skal være enige om vilkårene for lejeforholdet. Herunder hvor meget skal der betales i husleje? Udgangspunktet er, at huslejen skal svare til markedslejen og må ikke være meget mindre. I vil som udlejer nemlig blive beskattet af det beløb, som måtte svare til markedslejen. Er den leje, I opkræver lavere, end markedslejen, vil I alligevel skulle betale skat af det beløb som svarer til markedslejen.

Bliver huslejen fastsat for lavt, kan barnet endvidere blive beskattet af den økonomiske fordel. Er beløbet mindre end det beløb, som kan gives afgiftsfrit, på nuværende tidspunkt på kr. 64.300 (2018), så skal der som udgangspunkt ikke betales skat. Såfremt beløbet er over, kan der ske beskatning.

Derudover skal I overveje, hvor længe må barnet blive boende. Skal det være uden tidsbegrænsning, det vil sige, så længe barnet ønsker, eller må barnet f.eks. leje boligen, så længe det er studerende eller maksimalt i 3 år, hvorefter det næste barn skal have mulighed for at overtage lejemålet. Derudover, hvad skal der ske med lejligheden, hvis barnet lige pludselig vælger at tage til udlandet.

 

”Rabat ved salg”:

Endvidere skal det nævnes, at barnet eventuelt også senere kan overtage boligen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, uden at det vil blive anfægtet af SKAT ved et senere salg til tredjemand.

Som det ses ud fra overstående, er der en række personlige overvejelser, man også skal gøre sig ud over blot det at købe bolig.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i forældrekøb og udfærdigelse af lejekontrakter, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til et forældrekøb og andre generelle spørgsmål.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Generationsskifte

...

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Artikel: Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen. Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser....

Læs hele artiklen

Artikel: Hvilke typer af særeje, kan man vælge?

Der findes forskellige typer af særeje, og disse vil blive gennemgået i det følgende. I praksis skal det nævnes, at den mest anvendte type er kombinationssæreje, hvor det aftales, at der skal være skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for den længstlevende, uanset hvem denne måtte være....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Gave eller arveforskud

Ønsker man at tilgodese en person med et økonomisk gode – skal man beslutte om der skal være tale om ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af