Børnetestamente

Hvad skal der ske med børnene, hvis det utænkelige sker…

Det er ikke en rar tanke at forestille sig, at man som forældre ikke vil følge sine små børns opvækst.

Imidlertid ønsker de fleste forældre at have indflydelse på, hvem der i givet fald, skal have forældremyndigheden og drage omsorg for ”guldet”, hvis uheldet er ude, og barnet mister sine forældre.

I gamle dage sagde man, at barnets gudmor fik barnet, hvis forældrene gik bort. Dette har imidlertid ingen juridisk betydning.

Med et børnetestamente kan man skriftligt tilkendegive, hvem man ønsker skal have forældremyndigheden over børnene. Et børnetestamente er ikke et bindende juridisk dokument, og er ikke underlagt samme registrerings- og formkrav som et almindeligt testamente.

Der er i stedet tale om et dokument, hvor den ene eller begge forældre skriftlige giver udtryk for deres ønsker og vurdering af, hvem der bedst er egnet til at kunne tage vare på barnet, hvis forældrene ikke længere er der.

Det er Statsforvaltningen, der træffer beslutningen om, hvem der får tildelt forældremyndigheden, og hvor barnet/børnene skal bo, hvis en forælder går bort.

Et børnetestamente vil indgå i Statsforvaltningens vurdering, men Statsforvaltningen er ikke bundet af tilkendegivelsen.

Statsforvaltningens beslutning om forældremyndigheden sker på baggrund af en vurdering af, hvad der er ”bedst for barnet”. Med mindre den efterlevende forælder boede sammen med barnet, indhentes oplysninger om barnet og forældremyndighedsansøgerne. Alt efter barnets alder og modenhed, kan barnets eget ønske inddrages i vurderingen.

Ved fælles forældremyndighed

Afgår den ene forælder ved døden, mens barnet er mindreårigt, vil den efterlevende forælder som udgangspunkt altid få tildelt forældremyndigheden over barnet, og bor den efterlevende forælder sammen med barnet, vil denne automatisk få forældremyndigheden alene.

Bor den efterlevende forælder imidlertid ikke sammen med barnet, kan andre end barnets forældre anmode om at forældremyndigheden bliver tildelt dem.

Hvis den afdøde forælder har forældremyndigheden alene

Står barnet uden en forældremyndighedsindehaver, kan den efterlevende forælder ligesom andre omsorgspersoner i barnets omgangskreds, anmode om at få forældremyndigheden tildelt. Statsforvaltningen indhenter i den forbindelse oplysninger om barnet, typisk via bopælskommunen, og oplysninger på de respektive ansøgere.

Afgørelsen træffes igen ud fra, hvad der er bedst for barnet, og det er særligt i sådanne tilfælde, at et børnetestamente vil blive inddraget.

Hvis forældremyndighedsindehaveren har gjort sig konkrete overvejelser om, hvem der bedst vil kunne drage omsorg for og påtage sig forældremyndigheden over barnet, vil Statsforvaltningen lade en sådan vurdering indgå som en del af overvejelserne.

 

I børnetestamentet har man som forældre mulighed for selv at give sine ønsker til kende, ligesom man har mulighed for at begrunde sine ønsker i konkrete vurderinger. Ud over at Statsforvaltningen derved får en større indsigt i barnets hverdag og omgangsforhold, kan man også undgå konflikter mellem de efterladte familier.

Sådan gør du

Et børnetestamente er som nævnt ikke et juridisk bindende dokument - og der er derfor ikke formkrav til dokumentet. Det kan udarbejdes som et selvstændigt dokument, som underskrives med dato – eller det kan indskrives i et testamente, hvor beslutning om arvens fordeling i øvrigt bestemmes.

Et ”almindeligt” testamente oprettes sædvanligvis for notaren, idet notaren opbevarer en genpart af testamentet, og det kommer automatisk frem ved dødsfald.

 

Hos Privatretsadvokaterne bistår vi med juridisk bistand i forbindelse med børnetestamente, testamente og arv. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Generationsskifte

...

Artikel: Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder Et generationsskifte er forbundet med store overvejelser og beslutninger. I familieejede virksomhed indgår derudover ønsket om virksomhedens videreførelse af den næste generation ofte. Uden rettidig omhu og konkret planlægning og rådgivning kan et generationsskifte ende med at blive en bekostelig omgang, hvor virksomhedens fortsatte eksistens kan blive truet på grund af de økonomiske konsekvenser, et generationsskifte kan medføre....

Læs hele artiklen

Artikel: 30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den efterlevende ægtefælle eller visse organisationer. Nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - svarer boafgift med 15% af arv over det indeksregulerede bundfradrag, som i 2018 udgør kr....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte i familieejede virksomheder Et generationsskifte er forbundet ...»

30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af