30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den efterlevende ægtefælle eller visse organisationer.

Nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - svarer boafgift med 15% af arv over det indeksregulerede bundfradrag, som i 2018 udgør kr. 289.000. Ugifte samlevende, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet eller har/venter fællesbarn med afdøde, samt forældre og fraseparerede/fraskilte ægtefælle (som ikke efterfølgende har indgået nyt ægteskab), svarer ligeledes 15% i boafgift.

Arvinger, der ikke er omfattet af ovenstående kreds, svarer ud over boafgift også tillægsboafgift med 25%, hvilket vil sige en afgiftsgruppe, der i alt svarer til ca. 36,25% af bobeholdningen.

Hvis man som arvelader alene efterlader sig arvinger i den ”dyre” afgiftsklasse, kan man i boer af en vis størrelse med fordel oprette et testamente, hvori man benytter sig af den såkaldte 30%-regel, Herved kan man øge udbetalingen til arvingerne ved at lade en afgiftsfritaget organisation arve en del af boet mod samtidig at afholde afgiften.

Man kan således testamentere 30% af bobeholdningen til en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen betaler alle bo- og tillægsboafgifterne. Organisationens udbetalte arv vil naturligvis blive reduceret pga. afgiftsbetalingerne, men organisationen vil modtage en arv - de formentlig ellers ikke ville være blevet tiltænkt - samtidig med, at arvingernes udbetalte arv vil være blevet øget. Organisationen opnår ikke status som arving men som legatar, hvorefter organisationen ikke har indflydelse på boets behandling i øvrigt men blot modtager den kontante arv.

Fordelene ved 30%-reglen kan illustreres i nedenstående to eksempler:

Eksempel 1

Afdødes bobeholdning udgør kr. 2 mio. Afdøde efterlader sig alene en niece og har ikke oprettet testamente. Afdøde afgår ved døden i 2018.

Af bobeholdningen på kr. 2 mio. skal der svares boafgift med 15% af beløb over bundfradraget på kr. 289.000. Boafgiften udgør herefter kr. 256.650, og tillægsboafgiften med 25% af det resterende beløb udgør i alt kr. 435.837,50. Der skal således svares bo- og tillægsboafgift med i alt kr. 692.487,50 af bobeholdningen.

Arven til niecen på kr. 2 mio. er således reduceret med i alt kr. 692.487,50, og udbetalingen af arven udgør herefter kr.  1.307.512,50.

Eksempel 2

Samme udgangspunkt som i eksempel 1, hvor afdøde dog har testeret 30% af bobeholdningen til en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen afholder afgifterne i boet.

Organisationens arv - svarende til 30% af boet - udgør i alt kr. 600.000. Dette beløb er fritaget for afgift. Imidlertid skal organisationen afholde arvingens bo- og tillægsboafgift, som bliver beregnet ud fra den afgiftspligtige nettobobeholdning, i alt kr. 1.400.000. Boafgiften udgør herefter 15% af beløbet over bundfradraget på kr. 289.000 – dvs. 15% af de kr. 1.400.000 ÷ kr. 289.000 - i alt kr. 166.650. Tillægsboafgiften på de 25% beregnes således: 25% af de kr. 1.400.000 ÷ kr. 166.650 - i alt kr. 308.337,50.

Den samlede bo- og tillægsboafgift udgør herefter kr. 166.650 + kr. 308.337,50 - i alt kr. 474.987,50.

Organisationens arv udgør herefter – kr. 600.000 ÷ 474.987,50 - i alt kr. 125.012,50.

Niecen arver nettobobeholdningen med kr. 1.400.000.

Ved at have testamenteret 30% til en afgiftsfritaget organisation, er niecens arv blevet øget med i alt kr. 92.487,50.

Den procentuelle arv til organisationen kan reduceres en smule, men skal der drages fordel som illustreret ovenfor, kan arven ikke reduceres til mindre end 27%.

I større boer kan tilsvarende model finde anvendelse i boer med 15% arvinger (visse samlevere, børn m.fl.). Det kræver dog, at boet har en vis størrelse, før der er reel fordel for arvingerne herved.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale inden for arv og arveplanlægning. Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for at planlægge arven efter dig optimalt.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Pension

Pension

Pensionsopsparing er et ofte debatteret emne både på politisk plan, i medierne og privat....

Generationsskifte

...

Artikel: 30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den efterlevende ægtefælle eller visse organisationer. Nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - svarer boafgift med 15% af arv over det indeksregulerede bundfradrag, som i 2018 udgør kr....

Læs hele artiklen

Artikel: Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der regulerer fremtidige forhold. Fremtidsfuldmagtsreglerne trådte i kraft den 1. september 2017 og ud over, at det giver fuldmagtsgiver en selvstændig mulighed for at bestemme, hvem der skal varetage dennes personlige og/eller økonomiske interesse, giver det også omverden et hurtigere og bedre overblik over, hvem der er bemyndiget til at kunne handle på en persons vegne og i hvilket omfang....

Læs hele artiklen

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der regulerer fremtidige forhold. Fremtidsfuldmagtsreglerne ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen; - ...»

Boafgift og tillægsboafgift

Arv er underlagt afgiftssystemets beskatningsregler, hvorfor der i som udgangspunkt altid skal svares ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af